Krajowy Fundusz Szkoleniowy to środki z Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników.

Pracodawca samodzielnie określa potrzeby szkoleniowe swoich pracowników, a następnie ubiega się o dofinasowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2019

W 2019 r. banki spółdzielcze mają możliwość otrzymania dotacji na szkolenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Środki KFS mogą być przeznaczone na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, natomiast 80% kosztów kształcenia będzie sfinansowane ze środków KFS. Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS wydatkowane są zgodnie z ogólnokrajowymi priorytetami określanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (80% środków) oraz priorytetami Rady Rynku Pracy (20% środków tzw. rezerwa KFS).

Priorytety ustalone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; https://barometrzawodow.pl/
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS to:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Wzorem lat ubiegłych Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji wspiera Banki Spółdzielcze w pozyskaniu środków z KFS na etapie przygotowania wniosku, realizacji projektu i rozliczenia dotacji.

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji jest placówką kształcenia ustawicznego oraz posiada certyfikat SUS 2.0, i tym samym spełnia wymagania stawiane instytucjom szkoleniowym.

Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę banku lub miejsce prowadzenia działalności. Każdy urząd publikuje własny formularz oraz określa terminy przyjmowania wniosków. Banki zainteresowane otrzymaniem dofinansowania powinny na bieżąco sprawdzać informacje publikowane na stronie internetowej swojego urzędu pracy.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×