Krajowy Fundusz Szkoleniowy to środki z Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników.
Pracodawca samodzielnie określa potrzeby szkoleniowe swoich pracowników, a następnie ubiega się o dofinasowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022

W 2022 r. Banki Spółdzielcze mają możliwość otrzymania dotacji na szkolenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Środki KFS mogą być przeznaczone na:

 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym
 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które będzie można zaspokoić dzięki środkom KFS.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.
W przypadku mikroprzedsiębiorstwa ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS wydatkowane są zgodnie z ogólnokrajowymi priorytetami określanymi przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (80% środków) oraz priorytetami Rady Rynku Pracy (20% środków tzw. rezerwa KFS).

Priorytety ustalone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dotyczą m.in.:

 • wsparcia kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej,
 • wsparcia kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
 • wsparcia kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; https://barometrzawodow.pl/
 • wsparcia kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych,
 • wsparcia kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych,

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS to:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji wspiera Banki Spółdzielcze w pozyskaniu środków z KFS na etapie przygotowania wniosku, realizacji projektu i rozliczenia dotacji.

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji jest placówką kształcenia ustawicznego oraz posiada certyfikat SUS 2.0 i tym samym spełnia wymagania stawiane instytucjom szkoleniowym.

Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę banku lub miejsce prowadzenia działalności. Każdy urząd publikuje własny formularz oraz określa terminy przyjmowania wniosków. Banki zainteresowane otrzymaniem dofinansowania powinny na bieżąco sprawdzać informacje publikowane na stronie internetowej swojego urzędu pracy.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×