RODO

25.05.2018

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-725) przy ul. Mielżyńskiego 20 (dalej jako BODiE).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją oraz dokumentacją przeprowadzonych kursów. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes BODiE jakim jest organizacja i prowadzenie szkoleń. Podanie danych nie jest obowiązkowe ale jest niezbędne do dokonania rejestracji i wzięcia udziału w szkoleniu. BODiE nie będzie udostępniać Twoich danych osobowych innym odbiorcom, chyba że będzie do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres szkolenia oraz dla celów archiwizacyjnych nie dłużej niż 5 lat.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO;

- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

  • Inspektor Ochrony Danych: iod@bodie.pl
  • Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-725) przy ul. Mielżyńskiego 20.
powrót do listy aktualności
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×