Procedura reklamacji w Bankowym Ośrodku Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Poniższa procedura stanowi sposób postępowania Bankowego Ośrodka Doradztwa
i Edukacji Sp. z o.o. (zwanego dalej „BODiE”) w przypadku złożenia przez klienta reklamacji usług szkoleniowo-rozwojowych świadczonych przez BODiE.
1.2. Pod pojęciem „usług szkoleniowo-rozwojowych” należy rozumieć: usługi szkoleniowe realizowane w formie stacjonarnej i on-line (szkolenia otwarte, zamknięte, videoszkolenia, sesje), kursy e-learningowe, eventy, usługi doradcze oraz pozostałe usługi o charakterze edukacyjnym, które prowadzą do nabycia, potwierdzenia lub wzrostu wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych klientów lub które pozwalają na ich rozwój.
1.3. Pod pojęciem „prowadzącego” należy rozumieć: osobę prowadzącą usługę szkoleniowo-doradczą tj. trenera, wykładowcę, pilota, tłumacza.

2. ORGANIZATOR USŁUG SZKOLENIOWO-ROZWOJOWYCH

2.1. Organizatorem usług szkoleniowo-rozwojowych jest Bankowy Ośrodek Doradztwa
i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-462), ul. Szarych Szeregów 23a, NIP: 7811616098, REGON: 631232555. BODiE prowadzi również Placówki Kształcenia Ustawicznego w Poznaniu, Warszawie oraz Lututowie, w ramach których organizuje dla klientów usługi szkoleniowo-rozwojowe, o których mowa w pkt. 1 ust. 2.
2.2. Powyższy adres Spółki jest równocześnie jej adresem korespondencyjnym. Adres e-mail to: biuro@bodie.pl
2.3. BODiE organizuje usługi szkoleniowo-rozwojowe z należytą starannością, w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w umowie/ofercie usługi.

3. ZOBOWIĄZANIA STRON

3.1. BODiE zobowiązuje się do:

a. realizowania usługi szkoleniowo-rozwojowej zgodnie z przyjętymi w umowie/ofercie celami szczegółowymi,
b. spełnienia określonych w umowie/ofercie usługi warunków organizacyjnych,
c. wskazania prowadzącego usługę, posiadającego wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień będących przedmiotem usługi,
d. przeprowadzenia przez prowadzącego zajęć w sposób zgodny ze specyfiką kształcenia osób dorosłych,
e. zrealizowania usługi zgodnie z programem,
f. spełnienia innych formalnych warunków wskazanych w umowie/ofercie usługi, w tym m.in. do przekazania uczestnikom materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów uczestnictwa,
g. podjęcia, w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych, natychmiastowych działań w celu wyeliminowania sytuacji będących zagrożeniem dla osiągnięcia założonych celów usługi szkoleniowo-rozwojowej, zgodnie z ustalonymi procedurami.

3.2. Klient/uczestnik korzystający z usługi szkoleniowo-rozwojowej zobowiązany jest do:

a. rozpoczęcia wybranej usługi szkoleniowo-rozwojowej we wskazanym terminie i miejscu, zgodnie z zawartą umową/przedstawioną ofertą,
b. podpisania się na liście obecności w przypadku szkoleń stacjonarnych lub zalogowania się w sytuacji szkoleń on-line czy kursów e-learningowych,
c. uczestniczenia w usłudze w sposób aktywny i zaangażowany.

3.3 BODiE ma prawo oczekiwać, że:

a. uczestnicy usługi szkoleniowo-rozwojowej w pełni zaangażują się w proces kształcenia, w szczególności do brania udziału w przygotowanych przez prowadzącego formach aktywizujących,
b. zostaną spełnione przez uczestników formalne warunki umowy/oferty usługi,
c. w przypadku usług szkoleniowo-rozwojowych realizowanych w ramach placówek kształcenia ustawicznego i/lub dofinansowanych ze środków zewnętrznych zostaną dotrzymane wszystkie formalności przewidziane regulaminem danego programu lub innymi obowiązującymi przepisami.

4. REKLAMACJE

4.1. Klient ma prawo złożenia reklamacji usługi szkoleniowo-rozwojowej, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z zawartą umową/przedstawioną ofertą.
4.2. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia usługi szkoleniowo-rozwojowej.
4.3. BODiE zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja została złożona po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia usługi szkoleniowo-rozwojowej.
4.4. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej procedury, na adres BODiE: ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań lub mailem na adres: biuro@bodie.pl
4.5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, przedmiot reklamacji (nawa usługi szkoleniowo-rozwojowej, termin, formę i w przypadku stacjonarnych szkoleń miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne reklamacji oraz propozycję formy zadośćuczynienia.
4.6. BODiE rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych liczonych od daty wpływu. BODiE ma obowiązek poinformować klienta w formie pisemnej klienta o wydłużonym terminie rozpatrzenia reklamacji.
4.7. BODiE ma prawo zwrócić się do składającego reklamację o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.
4.8. BODiE zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację,
w przypadku, gdy jej treść będzie niezrozumiała lub niezgodna z przedstawioną ofertą, o czym poinformuje klienta w formie pisemnej.
4.9. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje realizacji zapłaty z tytułu usługi szkoleniowo-rozwojowej.
4.10.W przypadku uznania reklamacji w całości lub w części, BODiE zaproponuje jedną z następujących form rekompensaty:
a. rabat na kolejne usługi szkoleniowo-rozwojowe, uzgadniany indywidualnie z Klientem,
b. kary umowne (jeśli umowa takie przewiduje) – dotyczy szkoleń eventowych,
c. zwrot kosztów usługi wyłącznie w sytuacji nieobecności wykładowcy/trenera w przypadku braku ze strony BODiE informacji o odwołaniu szkolenia.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

5.2. Procedura wchodzi w życie z dniem 04.06.2024