Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych


Adresaci:

Pracownicy obsługi klientów, oferujący im produkty finansowe i usługi bankowe, kontaktujący się z klientami zarówno w placówkach bankowych, jak i na spotkaniach poza bankiem, przez telefon lub elektronicznie, w szczególności doradcy i opiekunowie klientów oraz pracownicy firm pośrednictwa finansowego rekomendowanych przez banki, z którymi współpracują.

Wymagania:

Szkolenie kierowane jest do pracowników obsługi klientów i sprzedaży usług bankowych. Jest to szeroka grupa obejmująca nie tylko osoby wyłącznie zajmujące się sprzedawaniem produktów finansowych, ale wszystkie bezpośrednio kontaktujące się z klientami zarówno w placówkach bankowych, jak i na spotkaniach poza bankiem, przy wykorzystaniu urządzeń zdalnych lub korespondencyjnie (elektronicznie, listownie). Zaliczamy do nich obok typowych sprzedawców oraz doradców i opiekunów klienta, również: kasjero-dysponentów, pracowników informacji, operatorów telefonicznych w call center, pracowników zajmujących się reklamacjami. W naszym zamyśle Standard może być stosowany także w stosunku do pracowników firm pośredniczących w sprzedaży i obsłudze produktów bankowych, ewentualnie biur maklerskich. Oczekiwania wobec osób uzyskujących certyfikat CKF, dotyczą poziomu wiedzy i umiejętności pozwalających na udzielanie kompetentnych odpowiedzi na typowe pytania zadawane przez klientów. Nie wymagana jest wiedza specjalistyczna.

Cel:

Szkolenie przygotowujące do egzaminu pozwalającego na ubieganie się o nadanie stopnia
zawodowego Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zdobyć kompendium wiedzy ogólnobankowej w zakresie wymaganym w ramach procesu certyfikacyjnego prowadzącego do uzyskania Certyfikatu „Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych”.

Metodyka:

Kurs prowadzony jest w formule wykładów on-line lub stacjonarnie.

Czas trwania -40 godzin dydaktycznych
( 5 dni wykładów po 8 godzin dydaktycznych )

Obszerniejszy zakres merytoryczny certyfikacji w stosunku do długości programu determinuje fakt, iż dużą część pracy uczestnicy będą musieli wykonać samodzielnie, przy wsparciu wskazanych przez trenerów materiałów/publikacji.
Konsultacje są prowadzone przy wsparciu prezentacji multimedialnych, przygotowanych na potrzeby zajęć przez trenerów. Trenerzy omawiając poszczególne zagadnienia odnoszą się do praktyki bankowej i aktualnych trendów. Elementem zajęć są różnego rodzaju ćwiczenia mające na celu zobrazowanie kwestii teoretycznych.

Ostatni zjazd jest podsumowaniem zdobytej wiedzy podczas kursu i poświęcony na próbne wykonanie testu.

Program:

Program szkoleń wysyłamy po otrzymaniu zapytania na e-maila.

SZKOLENIE OBJETE JEST PAKIETEM KONSULTACYJNYM PRZEZ 3 TYGODNIE PO JEGO
ZAKOŃCZENIU

Informacje o egzaminie:

Zgodnie z zasadami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych Standard dot. Certyfikowanego
Konsultanta ds. Finansowych został podzielony na trzy główne części:
1) wiedza,
2) umiejętności,
3) postawy (kompetencje).
Proces certyfikacji składa się z dwóch etapów:
1) egzaminu (pisemnego i ustnego) organizowanego jak pozostałe egzaminy
w Systemie Standardów,
2) oceny dokonywanej przez aktualnego pracodawcę
(bank lub firmę pośrednictwa finansowego).
1. Egzamin pisemny na poziomie Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych składa się z 50 pytań (test jednokrotnego wyboru).
2. Przed rozpoczęciem egzaminu ustnego, Komisja musi zapoznać się z wynikami egzaminu pisemnego.
3. W części pisemnej egzaminu, osoba zdająca musi uzyskać minimum 60% wszystkich poprawnych odpowiedzi, tzn. 30 punktów.
4. Osoby, które w egzaminie pisemnym uzyskały wynik poniżej 60% prawidłowych odpowiedzi nie są dopuszczone do egzaminu ustnego.
5. W pozostałych przypadkach wyniki egzaminu pisemnego (liczba punktów uzyskanych przez zdających) mają wartość pomocniczą dla Komisji prowadzącej egzamin ustny.

 

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji sp. z o.o. jest uczestnikiem Systemu Standardów i posiada (zgodnie z obowiązującymi wymaganiami) uprawnienia Związku Banków Polskich  do organizacji szkoleń przygotowujących do zdania egzaminów certyfikowanych przez ZBP.

Stopnie zawodowe (Certyfikaty ZBP)

Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych
Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E
Specjalista z zakresu Analizy Kredytowej Podmiotu Gospodarczego
Specjalista z zakresu Operacji i rozliczeń Bankowych
Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością
Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością

Europejskie Studium Bankowości EFCB 3 E


Adresaci:

Studium kierowane jest do wszystkich pracowników Banku, którzy chcą poszerzyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu bankowości na poziomie europejskim.

Wymagania:

Europejska Certyfikacja Bankowca EFCB 3E(ECB EFCB – the European Foundation Certificate in Banking) jest uznawana przez akredytowanych członków the European Bank Training Network, reprezentujących kraje Europy, w tym Polskę.

Osoba ubiegająca się o certyfikat europejski powinna wykazać się bazową wiedzą ogólnobankową, zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi opracowanymi przez międzynarodowy zespół ekspertów. Certyfikat umożliwia porównywalność kwalifikacji na rynku europejskim, podnosi atrakcyjność pracowników z certyfikatem na rynku pracy i ułatwia ich mobilność na terenie Unii oraz – docelowo – winien podnieść jakość obsługi klientów Banku na rynku europejskim.

Cel:

Studium przygotowujące do zdania egzaminu EFCB 3E

Celem studium jest poszerzenie świadomości z zakresu bankowości poprzez zdobycie przez uczestników wiedzy i częściowo nabycie umiejętności w zakresie:
• systemu monetarnego i finansowego Unii Europejskiej,
• nowoczesnego podejścia do prowadzenia działalności bankowej, zorientowanego na
klienta, jego potrzeby w poszczególnych segmentach i dopasowanie produktów i usług bankowych do zidentyfikowanych potrzeb,
• podstawowych zagadnień z etyki biznesu, compliance i audytu wewnętrznego,
• identyfikacji najważniejszych ryzyk, zasad i procesów zarządzania ryzykiem w działalności bankowej,
• a przede wszystkim przygotowanie do Egzaminu ECB EFCB 3E, po zdaniu którego otrzymają Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E.

Korzyści:

Certyfikacja (egzamin EFCB 3E) oraz uzyskanie tytułu Dyplomowany Pracownik Bankowy.

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E to Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, zmodyfikowany przez EBTN, który obowiązuje od stycznia 2017 roku. Zaktualizowano wymogi egzaminacyjne w formie efektów uczenia się oraz dostosowano certyfikację do Standardu z Potrójnym E (Triple E Standard), który jest standardem jakościowym dla profesjonalnych kwalifikacji zawodowych w europejskim sektorze finansowym. Triple E European Foundation Certificate in Banking (Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E) jest pierwszą kwalifikacją, która uzyskała ten standard. Więcej informacji o certyfikacie europejskim: www.efcb.eu. Wdrożone zmiany wzmacniają praktyczne aspekty certyfikatu i gwarantują aktualność wymogów certyfikacyjnych i ich adekwatność dla dzisiejszej praktyki bankowej.

Metodyka:

Kurs prowadzony jest w formule wykładów on-line lub stacjonarnie.

Czas trwania -30 godzin dydaktycznych
( 5 dni wykładów po 6 godzin dydaktycznych )

Obszerniejszy zakres merytoryczny certyfikacji w stosunku do długości programu determinuje fakt, iż dużą część pracy uczestnicy będą musieli wykonać samodzielnie, przy wsparciu wskazanych przez trenerów materiałów/publikacji.
Konsultacje są prowadzone przy wsparciu prezentacji multimedialnych, przygotowanych na potrzeby zajęć przez trenerów. Trenerzy omawiając poszczególne zagadnienia odnoszą się do praktyki bankowej i aktualnych trendów. Elementem zajęć są różnego rodzaju ćwiczenia mające na celu zobrazowanie kwestii teoretycznych.

Ostatni zjazd jest podsumowaniem zdobytej wiedzy podczas studium i poświęcony na próbne wykonanie testu.

Program:

Program szkolenia wysyłamy po otrzymaniu zapytania na e-maila.

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji sp. z o.o. jest uczestnikiem Systemu Standardów i posiada (zgodnie z obowiązującymi wymaganiami) uprawnienia Związku Banków Polskich  do organizacji szkoleń przygotowujących do zdania egzaminów certyfikowanych przez ZBP.

Stopnie zawodowe (Certyfikaty ZBP)

Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych
Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E
Specjalista z zakresu Analizy Kredytowej Podmiotu Gospodarczego
Specjalista z zakresu Operacji i rozliczeń Bankowych
Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością
Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością