Administratorem danych osobowych jest:

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 23a, (60-462) Poznań (zwany dalej: BODiE, administrator).

W trosce o zapewnienie jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności. Wyjaśniamy w niej stosowane przez BODiE praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania określonych informacji, w tym danych osobowych użytkownika.

Zachowanie poufności, ochrona danych oraz respektowanie praw osób, których dotyczą przetwarzane dane są dla BODiE niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy została zapewniona, że stosujemy się do wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). W związku z tym BODiE stosuje odpowiednie środki ochrony danych jak też na bieżąco monitoruje bezpieczeństwo danych oraz aktywnie reaguje na zidentyfikowane zagrożenia i reaguje na wszelkie wnioski osób, których dane dotyczą.

Bezpieczeństwo danych osobowych należy rozumieć jako zapewnienie ich poufności, integralności, dostępności oraz rozliczalności, poprzez wdrożenie i eksploatację niezbędnych do tego celu mechanizmów technicznych i procedur organizacyjnych.

Celem przedstawienia niniejszej Polityki jest ochrona interesów osób, których dane dotyczą poprzez zapewnienie dostępu do niezbędnych informacji i umożliwienie skorzystania z praw, które przysługują każdej osobie, której dane osobowe przetwarza BODiE.

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,
 • sprostowania nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody.

Dodatkowo każdej osobie, która uważa, że dotyczące jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

W sprawie realizacji praw lub gdy posiada Pani/Pan dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania danych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@bodie.pl lub wysyłając korespondencję listem tradycyjnym na adres BODiE.

Polityka prywatności określa cele, podstawy prawne oraz zasady przetwarzania danych osobowych, które dokonywane jest przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. w ramach funkcjonowania strony internetowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej znajduje się wyszczególnienie poszczególnych obszarów funkcjonowania wraz z opisem ich specyfiki oraz celów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

1. E-learning

Rejestracja oraz korzystanie z Platformy szkoleniowej BODiE, realizacja oraz dokumentowanie przeprowadzonych kursów.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy) w przypadku osób fizycznych indywidualnie zapisujących się na szkolenie lub art. 6. ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na kontaktach organizacyjnych, identyfikacji uczestnika oraz udokumentowaniu udziału w zajęciach) w przypadku osób kierowanych na szkolenie przez organizacje (np. podmiot zatrudnienia).

Podanie danych osobowych jest niezbędne do rejestracji na Platoformie szkoleniowej BODiE oraz identyfikacji Użytkowników, która jest niezbędna do umożliwienia udziału w szkolaniach.

Dane osobowe uczestników szkoleń przekazywane są spółce 4system Polska, ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra – dostawcy rozwiązania teleinformatycznego zastosowanego do utworzenia Platformy szkoleniowej BODiE.

Dane osobowe uczestników szkoleń przetwarzane będą przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zrealizowane zostało szkolenie.

2. Formularz kontaktowy

W sytuacji, gdy skontaktuje się Pani/Pan z BODiE dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy lub podjęcia czynności przed zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz rozpatrzenie zgłoszonych spraw.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem aby możliwe było skorzystanie z formularza kontaktowego.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy lub przez okres wskazany przepisami prawa.

BODiE nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowej. Dane w tym zakresie nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

3. Rekrutacja

BODiE przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy w celach i na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji obowiązku prawnego w stosunku do danych osobowych wskazanych w art. 221  § 1 Kodeksu pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, którym jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w stosunku do dobrowolnie podanych danych, które wykraczają poza zakres wskazany w art. 221  § 1 Kodeksu pracy (np. zdjęcie, informacje o zainteresowaniach.

Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 221  § 1 Kodeksu pracy jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

BODiE nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowej. Dane w tym zakresie nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

4. Pliki Cookie

W związku z wykorzystaniem plików cookie BODiE przetwarza dane osobowe w celu i na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody) przetwarzane są dane osobowe w związku z działalności analitycznych plików cookie. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie. W tym celu prosimy o zmianę ustawień przeglądarki internetowej;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) przetwarzane są dane osobowe w związku z działalnością.

Czym są pliki cookie?
Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa wykorzystuje do zapisu informacji na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda.

Pliki cookie mogą być instalowane przez stronę i będą mogły być wyłącznie przez nią odczytane (pliki administratora). Strona może także korzystać z plików serwisów zewnętrznych. Wówczas dane będą mogły być odczytane przez właściciela ciasteczka (np. Facebook, Google, YouTube).

Piliki cookie można również podzielić na trwałe (zapisywane na komputerze użytkownika i nie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, przechowywane są przez ustalony okres) oraz sesyjne (usuwane są po zamknięciu przeglądarki).

Pliki cookie zapisują indywidualne informacje o konfiguracji urządzenia użytkownika, preferencji użytkownika (np. nazwa użytkownika, język itp.). Pliki cookie mogą być również używane do sporządzania anonimowych statystyk o korzystaniu z stron internetowych. Dzięki nim nie trzeba ponownie wprowadzać tych samych danych podczas jednych odwiedzin na stronie lub za każdym razem czytać komunikatu o plikach cookie.

Jakie pliki cookie są wykorzystywane przez stronę?
Na stronie internetowej BODiE używane są pliki cookie administratora oraz pliki serwisów zewnętrznych (Google).

Używane są 3 rodzaje plików cookie administratora:

 • przechowujące preferencje odwiedzającego,
 • zapewniające operacyjność strony internetowej,
 • gromadzące dane analityczne (o zachowaniu użytkownika).

Pliki należące do Google wykorzystywane są w celu poprawy treści, funkcjonalności oraz intuicyjności poruszania się po stronie bodie.pl. Stosowane pliki umożliwiają korzystanie z narzędzi analitycznych, takich jak takich jak Google Analytics i Google Optimize, które przekazują nam dane zanonimizowane (nie jesteśmy wstanie określić tożsamości użytkownika).

Nazwa pliku Cel Rodzaj i ważność pliku cookie
_ga Plik cookie należący do Google Analytics, który służy rozróżnianiu indywidualnych użytkowników przez przypisanie im losowo wygenerowanych numerów jako identyfikatorów klienta, w celu obliczania danych na temat odwiedzających na potrzeby raportów analitycznych stron. Plik analityczny, przechowywany na urządzeniu przez 2 lata.
_gat Plik cookie należący do Google Analytics, który służy zahamowaniu tempa żądań – ograniczenia pobierania danych na stronach o wysokim natężeniu ruchu. Plik funkcjonalny,  usuwany automatycznie po zakończeniu sesji (opuszczeniu strony).
_gid Plik cookie należący do Google Analytics, który służy rozróżnianiu użytkowników. Plik analityczny, przechowywany na urządzeniu przez 2 lata.

 

Jak zarządzać plikami cookie?
Plikami cookie można swobodnie zarządzać i można je usuwać. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach korzystania z przeglądarki:

Google Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Mozilla Firefox –  https://support.mozilla.org/pl/kb/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna

Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Opera – https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

Safari – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Usuwanie plików cookie z urządzenia
Wszystkie pliki cookie na urządzeniu można usunąć w całości lub selektywnie poprzez wybranie konkretnego pliku. Należy jednak pamiętać, że można w ten sposób utracić zapisane informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje stron).

Zarządzanie plikami cookie pochodzącymi z konkretnych stron
Ustawienia przeglądarki mogą posłużyć do zablokowania w całości lub selektywnie plików cookie, które pochodzą z konkretnej strony. Więcej informacji o zarządzaniu plikami cookie pochodzącymi z konkretnych stron można znaleźć w ustawieniach prywatności i plików cookie w wybranej przeglądarce.

Blokowanie plików cookie
Za pomocą większości współczesnych przeglądarek można zapobiec umieszczaniu plików cookie na urządzeniu, ale wtedy przy każdej wizycie na stronie konieczne może być ustawianie preferencji na nowo. Niektóre usługi i funkcje mogą nie działać poprawnie (np. logowanie do profilu).

Dane osobowe mogą przy przekazane podmiotom zapewniającym informatyczną obsługę strony internetowej.

BODiE nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowej. Dane w tym zakresie mogą podlegać automatycznemu przetwarzaniu.

5. Facebook

Administratorzy
Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-462) przy ul. Szarych Szeregów 23a, dalej „BODiE” jako operator funpage „BODiE: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.” w serwisie społecznościowym Facebook,
oraz
Facebook Ireland Ltd z siedzibą w 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland, dalej „FB”, jako operator serwisu społecznościowego Facebook.

Współpraca pomiędzy BODiE a FB odbywa się zgodne z zasadami określonymi w Regulaminie (https://www.facebook.com/legal/terms).

Jak zbieramy dane osobowe?
BODiE przetwarza Twoje dane w momencie, gdy odwiedzasz funpage oraz wchodzisz w interakcję zostawiając komentarz, reagując na udostępnione treści lub wysyłając wiadomość prywatną. Twoja interakcja może być również widoczna dla innych użytkowników FB.

BODiE przetwarza także anonimowe dane statystyczne udostępnione przez FB za pomocą narzędzia Facebook Insights. Są to statystyki informujące nas w jaki sposób użytkownicy reagują na udostępnione przez nas treści oraz przekazują dane dotyczące grupy odbiorców. Generowane są przez FB za pomocą plików cookies, które umieszczane są na urządzeniu z którego odwiedzasz nasz funpage. Pliki te zawierają indywidualny przypisany do konta użytkownika, który odczytać może wyłącznie FB. Aktywne są przez okres dwóch lat, chyba że zostaną wcześniej usunięte. FB może zbierać informacje za pośrednictwem plików cookies o osobach, które nie mają konta na serwisie społecznościowym Facebook. Pliki cookies umieszczone na Twoim urządzeniu w związku z wizytą na naszym funpage mogą być wykorzystane przez FB na potrzeby statystyczne oraz marketingowe innych podmiotów niż BODiE. Więcej informacji dotyczących zasad stosowania plików cookies znajdziesz w pod adresem https://www.facebook.com/policies/cookies/.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?
BODiE przetwarza dane osobowe w celu:

 • obsługi funpage oraz komunikacji z osobami, które go odwiedzają, w szczególności poprzez odpowiedzi na pytania zadane w prywatnych wiadomościach;
 • analizy danych statystycznych w celu skuteczniejszego kierowania treści do grona odbiorców.

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku świadczenia usług na żądanie użytkownika fanpage (w szczególności poprzez udzielenie odpowiedzi na reakcje użytkowników, komentarze oraz wiadomości prywatne);
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku przetwarzania statystyk dotyczących użytkowników naszego funpage – w celu optymalizacji jego działalności oraz zwiększenia grona odbiorców, co stanowi nasze prawnie uzasadnione cele.

FB przetwarza dane osobowe w celach wskazanych w polityce prywatności, która dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Transfer danych
Twoje dane osobowe, które zostały zgromadzone w związku z wizytą na naszym funpage mogą być przekazane przez FB poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA. Zasady przekazywania danych przez FB do krajów trzecich są dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Zarządzanie zbieraniem danych osobowych
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jako użytkownik Facebooka masz możliwość zmiany zakresu gromadzonych danych na naszym funpage poprzez ustawienia preferencji reklam (https://www.facebook.com/ds/preferences/#_=_). Ponadto możesz ograniczyć lub wyłączyć działanie plików cookies poprzez ustawienia preferencji przeglądarki, którą wykorzystujesz do odwiedzenia naszego funpage.

Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji praw skontaktuj się:

 • z FB za pomocą danych kontaktowych wskazanych na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/ (na dole strony);
 • z BODiE poprzez przesłanie wiadomości na adres iod@bodie.pl. Jeżeli prześlesz do nas wnioski dotyczące przetwarzania statystycznych danych udostępnionych za pomocą narzędzia Facebook Insights prześlemy je do FB z uwagi na brak technicznych możliwości ich rozpatrzenia.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się niezgodnie z obowiązującym prawem możesz złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.