Bezpieczeństwo IT z perspektywy Zarządu i Rady Nadzorczej banku spółdzielczego (zgodnie z rekomendacją D)
Online lub stacjonarnie

Program:

1. Ryzyko IT a banku – przegląd regulacji
– Rekomendacja D
– Rekomendacja M
– Wytyczne EUNB w sprawie outsourcingu
– Komunikat chmurowy KNF
– Rozporządzenie DORA
2. Organizacja zarządzania ryzykiem IT w banku
– Odpowiedzialność zarządzających za ryzyko IT
– Zarządzanie bezpieczeństwem w modelu trzech linii brony
– Współpraca kierujących z CISO
– Znaczenie systemu informowania kierownictwa
3. System zarządzania bezpieczeństwem informacji
– Znaczenie standardu ISO 27000
– Atrybuty bezpieczeństwa informacji
– Klasyfikacja informacji
– Monitorowanie cyberzagrożeń
4. Podsumowanie – bezpieczeństwo IT w kryteriach BION

Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej banku spółdzielczego z uwzględnieniem ESG i AML/FT
Online lub stacjonarnie

Program:

1. Schemat przeprowadzania ocen odpowiedniości organów statutowych – podział zadań,
2. Zasady przeprowadzania oceny pierwotnej kandydatów do Rady Nadzorczej,
3. Ocena wtórna członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji,
4. Kryteria oraz częstotliwość oceny wtórnej,
5. Ocena indywidualna,
6. Ocena zbiorowa,
7. Ocena niezależności członków Komitetu Audytu,
8. Definicja elementów oceny wymagających ustalenia standardów kwalifikacyjnych – poziomu wymaganej oceny na podstawie tabel KNF, z uwzględnieniem ESG i AML,
9. Definicja standardów kwalifikacyjnych dla członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem członków Komitetu Audytu.
10. Zapisy w opinii komisji oceniającej, zapisy do protokołów,
11. Pytania i odpowiedzi.

Obowiązki Rad Nadzorczych i Zarządów Banku w kontekście zmian klimatycznych i ryzyka ESG
Online lub stacjonarnie

Program:

1. Wytyczne dla Rad Nadczorczych i Zarządów opracowane na podstawie wytycznych KNF, ZBP, WEF
– odpowiedniość
– rola komitetu ESG
– ryzyko ESG
2. Polityka różnorodności, wynagrodzeń, praw człowieka- jak zbudować i zrozumieć te dokumenty
3. Analiza istotności – co oznacza i jak ją włączyć w model biznesowy banku
4. Analiza portfelowa ESG
5. Ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw – znaczenie ustawy dla konkurencyjności Banku
6. Raportowanie niefinansowe – podstawowe regulacje  zrównoważonego rozwoju

Zadania i obowiązki Rady Nadzorczej w procesie nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym
Online lub stacjonarnie

Program:

 1. Proces nadzoru nad ryzykiem w banku – podstawa prawna
 2. Cel systemu zarządzania ryzykiem
 3. Nadzór i organizacja systemu zarządzania ryzykiem
 4. Zadania Komitetu Audytu
 5. Zadania Rady Nadzorczej (w ramach nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem)
 6. Elementy systemu zarządzania ryzykiem w banku
 7. Struktura organizacyjna systemu zarządzania ryzykiem
 8. Struktura organizacyjna systemu zarządzania ryzykiem – poziomy / linie obrony
 9. Przepisy wewnętrzne
 10. Strategia zarządzania ryzykiem
 11. Polityki zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka
 12. Struktura strat z tytułu ryzyka w bankach
 13. Raporty o ryzyku
 14. Testy warunków skrajnych (stress testy)
 15. Testy warunków skrajnych (stress testy, TWS) –podstawowe elementy
 16. Analiza wrażliwości (TWS)
 17. Analiza scenariuszowa (TWS)
 18. Odwrócony test (TWS)
 19. Limity wewnętrzne
 20. Cel limitów:
 21. Wysokość limitów:
 22. Zdefiniowanie sposobu postępowania w przypadku przekroczenia limitów
 23. Analizy do określenia wysokości limitów muszą być dokumentowane
 24. Podsumowanie
Zarządzanie ryzykiem kredytowym - najistotniejsze zagadnienia dla Rad Nadzorczych
Online lub stacjonarnie

Program:

Ocena adekwatności i skuteczności zarządzania ryzykiem istotnym z uwzględnieniem ryzyka ESG
Online lub stacjonarnie

Program:

1. Podstawy prawne przeprowadzania oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem istotnym w banku spółdzielczym.
2. Podział zadań w procesie ww. oceny.
3. Ocena adekwatności systemu zarządzania ryzykiem istotnym pod kątem:
a. Przyjętego modelu biznesowego banku,
b. Zgodności z przepisami zewnętrznym,
c. Spójności z regulacjami wewnętrznymi,
d. Dostosowania do struktury organizacyjnej.
4. Ocena skuteczności zarządzania ryzykiem istotnym – ocena mierników.
5. Korekta wyników ww. oceny o oceny wydane na podstawie przeprowadzonych audytów wewnętrznych, kontroli KNF, badanie biegłego rewidenta itp.
6. Przygotowanie opinii Komitetu Audytu, zapisów do protokołów z posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Rady Nadzorczej w ww. sprawach,
7. Pytania i odpowiedzi.

Analiza ryzyka i adekwatności kapitałowej – wybrane elementy dla członków Rad Nadzorczych
Online lub stacjonarnie

Program:

Ryzyko operacyjne w praktyce banku spółdzielczego
Online lub stacjonarnie

Program:

 1. Identyfikacja ryzyka operacyjnego.
 2. Ryzyko operacyjne a ryzyko braku zgodności.
 3. Przykłady zdarzeń operacyjnych.
 4. Obiektywna i subiektywna ocena zdarzeń operacyjnych.
 5. Dokumentacja i regulacje wewnętrzne dotyczące ryzyka operacyjnego.
 6. System zarządzania ryzykiem operacyjnym.
 7. Szacowanie i monitoring ryzyka operacyjnego.
 8. Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka operacyjnego.
 9. Limity ograniczające poziom ryzyka operacyjnego.
 10. Ocena zarządzania i poziomu ryzyka operacyjnego.
Rola i zadania Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w procesie nadzoru nad ryzykiem (w tym ESG, AML) oraz monitorowania sprawozdawczości finansowej
Online lub stacjonarnie

Program:

 1. Przepisy prawne i regulacyjne dotyczące działalności banku, w tym zadań i trybu funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w Banku
 2. Nowe przepisy prawne i wytyczne EUNB
 3. Organizacja banku i model 3 linii obrony
 4. Istotne linie biznesowe w banku
 5. System zarządzania w banku
 6. Ryzyka istotne i najważniejsze rodzaje ryzyka potencjalnie występujące w banku, w tym ryzyko ESG i AML
 7. Planowanie strategiczne i nadzór nad realizacją strategii
 8. Nadzór nad sprawozdawczością finansową
 9. Rola i zadania Komitetu audytu w Banku
 10. Nadzór nad sprawozdawczością finansową
 1. Zadania i uprawnienia komitetu audytu
 2. Zadania komitetu audytu w procesie monitorowania sprawozdawczości finansowej
 3. Funkcjonowanie komitetu audytu
 4. Regulacje wewnętrzne dotyczące współpracy z biegłym Rewidentem
 1. Podstawowe zasady oceny sprawozdania finansowego banku
 2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w banku
 3. Zasady polityki wynagradzania
 4. Szczególne zadania Rady Nadzorczej zawarte w Zasadach Ładu Korporacyjnego
 5. Szczególne zadania Rady Nadzorczej zawarte w Rekomendacji Z KNF

 

Zadania Rady Nadzorczej w ocenie kondycji finansowej banku
Online lub stacjonarnie

Program:

 1. Ocena kondycji finansowej banku jako element oceny banku
 2. Cel oceny kondycji ekonomiczno-finansowej banku
 3. Analiza podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat)
 4. Metody oceny sytuacji finansowej (analiza ilościowa):
  – analiza dynamiki sprawozdań finansowych
  – analiza struktury sprawozdań finansowych
  – wskaźniki finansowe banku (efektywności, wypłacalności, płynności oraz jakości aktywów)
 5. Ocena czynników niemierzalnych (analiza jakościowa)
 6. Analiza czynników zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na aktualną kondycję finansową banków
 7. Dyskusja, Pytania i odpowiedzi (w trakcie / po szkoleniu)
Sprawozdanie finansowe banku spółdzielczego – dla członków Rad Nadzorczych pełniących funkcję członków Komitetu ds. Audytu
Online lub stacjonarnie

Program:

Rola Rady Nadzorczej w procesie planowania, oceny i analizy wyników działania banku
Online lub stacjonarnie

Program:

 1. Elementy oceny banku przez Radę Nadzorczą
 2. Planowanie finansowe
 3. Plany finansowe
 4. Etapy procesu planowania
 5. Rola Rady Nadzorczej w procesie planowania
 6. Określenie ramowych celów finansowych
 7. Kontrola realizacji planu
 8. Kontrola realizacji planu – identyfikowanie odchyleń
 9. Ocena ekonomiczno-finansowa
 10. Rodzaje oceny ekonomiczno-finansowej
 11. Ocena ilościowa – sprawozdania finansowe
 12. Analiza pozioma (dynamiki, porównawcza)Analiza pozioma
 13. Analiza pionowa (struktury, procentowa)
 14. Wskaźniki finansowe
 15. Ocena ilościowa – podsumowanie
 16. Ocena jakościowa
 17. Ocena i analiza wyników działania banku
 18. Ocena zadań sprzedażowych
 19. Podsumowanie
Sprawozdanie Komitetu Audytu z oceny sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zapisów Rekomendacji L
Online lub stacjonarnie

Program:

1. Wymagania Rekomendacji L względem działania Komitetu Audytu,
2. Zadania Komitetu Audytu,
3. Ocena sprawozdania finansowego – opinia komitetu Audytu,
4. Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu,
5. Raport z przeglądu Regulaminu Komitetu Audytu,
6. Przegląd Polityki wyboru firmy audytorskiej (…),
7. Plany awaryjne na wypadek odstąpienia od badania przez biegłego rewidenta,
8. Pytania i odpowiedzi.

Przegląd najistotniejszych postanowień Rekomendacji Z dla Rad Nadzorczych
Online lub stacjonarnie

Program:

 1. Wprowadzenie
 2. Ład wewnętrzy w sektorze finansowym
 3. Ogólne zasady ładu wewnętrznego w banku
 4. Struktura organizacyjna (zRN) i Regulamin Organizacyjny (Z)
 5. Schemat  organizacyjny-  struktura Banku trzy niezależne poziomy
 6. Odpowiedzialność Rady Nadzorczej i Zarządu
 7. Odpowiedzialność Rady Nadzorczej i Zarządu
 8. Odpowiedzialność Rady Nadzorczej i Zarządu
 9. Identyfikowanie kluczowych funkcji w Banku
 10. Funkcjonowanie organizacyjne rady nadzorczej i zarządu
 11. Polityka zarządzania konfliktami interesów
 12. Zasady wynagrodzenia
 13. Zarządzanie ryzykiem i kultura ryzyka
 14. Rekomendowane do wprowadzenia przez Bank
Zadania i obowiązki Rady Nadzorczej w systemie kontroli wewnętrznej w banku
Online lub stacjonarnie

Program:

 1. Podstawy prawne przeprowadzania weryfikacji i oceny systemu kontroli wewnętrznej.
 2. Zadania komórki ds. zgodności w systemie kontroli wewnętrznej.
 3. Dostosowanie systemu kontroli wewnętrznej do struktury organizacyjnej z uwzględnieniem trzech linii obrony oraz Wytycznych EUNB.
 4. Przegląd zasad raportowania w zakresie systemu kontroli wewnętrznej – ocena zgodności z SIZ.
 5. Ocena adekwatności systemu kontroli wewnętrznej.
 6. Weryfikacja mierników skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej – mierników realizacji celów kontroli wewnętrznej.
 7. Ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem wyników kontroli zewnętrznych.
 8. Rola Komitetu Audytu w procesie oceny skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej.
 9. Omówienie przykładu Raportu z weryfikacji Regulaminu / Zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznej.
 10. Przegląd procesów kluczowych realizowanych przez Bank z uwzględnieniem księgi procesów.
 11. Przegląd i weryfikacja Matrycy funkcji kontroli z uwzględnieniem zmian przepisów zewnętrznych, w tym ryzyka ESG, AML/FT, Ryzyka bancassurance, rachunków uśpionych, konfliktu interesów itp.
 12. Opracowania planu testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej na 2024r.,
 13. Zasady opracowania projektów dokumentów testowych.
 14. Przygotowanie opinii Komitetu Audytu, zapisów do protokołów z posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Rady Nadzorczej w ww. sprawach, projektów uchwał itp.
 15. Zasady raportowania do IPS w sprawie przeprowadzonej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej.
 16. Pytania i odpowiedzi.
Zadania i obowiązki Rady Nadzorczej banku spółdzielczego w świetle regulacji prawnych KNF
Online lub stacjonarnie

Program:

Wymagania ładu korporacyjnego KNF dla Rady Nadzorczej w Banku
Online lub stacjonarnie

Program:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla Rady Nadzorczej i Zarządu Banku
Online lub stacjonarnie

Program:

 1. Etymologia ML/FM
 2. Etapy Prania Pieniędzy
 3. Najczęściej występujące metody prania pieniędzy
 4. Ramy prawne
 5. Organy właściwe w Polsce
 6. Odpowiedzialność w Banku Spółdzielczym
 7. Najważniejsze obowiązki dla Banków Spółdzielczych
 8. Ocena ryzyka Banku
 9. Środki bezpieczeństwa finansowego
 10. Pojęcie dla osoby prawnej (lit. a definicji ustawowej)
 11. Pojęcie dla trustu (lit. b definicji ustawowej)
 12. Pojęcie dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (lit. b definicji ustawowej)
 13. Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego
 14. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
 15. Postępowanie z PEP’ami
 16. Powiązanie podmiotu z krajem trzecim wysokiego ryzyka
 17. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 18. Obowiązki związane z CRBR