Ogólne warunki świadczenia usług rozwojowych przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. oraz placówki kształcenia ustawicznego działające w strukturze organizacyjnej spółki (zwanymi dalej BODiE) (NIP:7811616098, REGON: 631232555)

§ 1

Organizatorem usług rozwojowych obejmujących m.in.: kursy, szkolenia, sesje on-line, e-szkolenia, kursy e-learningowe, videoszkolenia (zwanych dalej szkoleniem) jest Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. lub placówki kształcenia ustawicznego działające w strukturze organizacyjnej spółki:

– Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Placówka Kształcenia Ustawicznego w Poznaniu,

– Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Placówka Kształcenia Ustawicznego w Warszawie,

– Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Placówka Kształcenia Ustawicznego w Lututowie.

§ 2

 1. Informacja na temat organizacji szkoleń zawarta jest w ofertach szkoleniowych lub na stronie internetowej bodie.pl
 2. Warunkiem udziału w szkoleniach jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie przez stronę bodie.pl lub e-mailem.
 3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami uczestnictwa oraz ich akceptacją.
 4. BODiE zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub innych okoliczności uniemożliwiających jego przeprowadzenie oraz zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przesłane po zamknięciu listy będą umieszczane na liście rezerwowej.
 5. Realizacja zaplanowanego szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 1 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).
 6. Rezygnacjaprzyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia stacjonarnego oraz na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

§ 3

 1. Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez BODiE po zakończeniu szkolenia, z wyłączeniem kursów e-learningowych i videoszkoleń, gdzie faktura VAT jest wystawiana po otrzymaniu przez klienta dostępu do szkolenia.
 2. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za szkolenie.

§ 4

 1. BODiE nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w materiałach szkoleniowych, ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na szkoleniu.
 2. Materiały szkoleniowe oraz wszelkie treści udostępniane przez BODiE podczas szkoleń podlegają ochronie praw autorskich. Uczestnik ma prawo korzystać z materiałów szkoleniowych wyłącznie w celach osobistego użytku z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Jakiekolwiek rozpowszechnianie, kopiowanie, modyfikowanie, czy publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych i otrzymanych w trakcie szkolenia bez zgody BODiE jest zabronione.
 3. Rozpowszechnianie wizerunku oraz głosu wykładowców prowadzących szkolenia wymaga uprzedniego uzyskania ich pisemnej zgody pod rygorem zastosowania środków ochrony oraz sankcji określonych w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny oraz odpowiedzialności karnej określonej w art. 107 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 5

 1. Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń jest BODiE. Dane osobowe uczestników są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji szkolenia.
 2. Szczegółowe informacje dot. stosowanej przez BODiE praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania określonych informacji, w tym danych osobowych uczestnika zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej BODiE w zakładce polityka prywatności: bodie.pl/polityka-prywatnosci/

§ 6

 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w formie pisemnej do BODiE najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji dostępny jest na stronie internetowej BODiE w zakładce reklamacje: bodie.pl/reklamacje

§ 7

 1. BODiE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług rozwojowych w każdym czasie.
 2. Ogólne warunki świadczenia usług rozwojowych realizowanych prze BODiE wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie BODiE i zostają wprowadzone na czas nieokreślony.

 

Zatwierdzono uchwałą Zarządu BODiE z dnia 04.06.2024