Videoszkolenia
DLA RAD NADZORCZYCH

Przegląd najistotniejszych postanowień Rekomendacji Z dla Rad Nadzorczych

Zapisz się
Cena: 600 zł netto (+50 zł netto za zaświadczenie/os.)

Cel

Szkolenie ma na celu zapewnienie członkom Rady Nadzorczej Banku kompleksowego zrozumienia kluczowych postanowień Rekomendacji Z. Umożliwienie członkom Rady Nadzorczej skutecznego wdrożenia i nadzoru nad wymaganiami Rekomendacji Z w instytucji finansowej oraz poprawę zgodności z obowiązującymi standardami i regulacjami.

Korzyści

 • Zwiększenie świadomości członków Rady Nadzorczej na temat kluczowych wymagań Rekomendacji Z.
 • Poprawa zdolności Rady Nadzorczej do interpretacji i stosowania postanowień Rekomendacji Z w praktyce.
 • Wzmocnienie nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej poprzez lepsze zrozumienie i kontrolę nad wymaganiami Rekomendacji Z.

Metodyka

Video-szkolenie to forma szkolenia, w której materiał edukacyjny jest dostarczany w postaci nagranego wykładu. Wideo można oglądać w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala uczestnikom dostosować kształcenie do swojego harmonogramu. Videoszkolenia mogą być łatwo skalowane, co oznacza, że mogą być dostępne dla dużej liczby uczestników jednocześnie, bez konieczności organizacji wielu sesji szkoleniowych.

Czas trwania: 1 h 15 min

Program

 1. Wprowadzenie
 2. Ład wewnętrzy w sektorze finansowymOgó lne zasady ładu wewnęt rznego w bankuStruktura organizacyjna (zRN) i Regulamin Organizacyjny (Z)

  Schemat organizacyjny- struktura Banku trzy niezależne poziomy

  Odpowiedzialność Rady Nadzorczej i Zarządu

  Odpowi edzi alno ść Rady Nadzo rczej i Zarządu

  Odpowiedzialność Rady Nadzorczej i Zarządu

  Identyfikowanie kluczowych funkcji w Banku

  Funkcjonowanie organizacyjne rady nadzorczej i zarządu

  Polityka zarządzania konfliktami interesów

 3. Zasady wynagrodzenia
 4. Zarządzanie ryzykiem i kultura ryzyka
 5. Rekomendowane do wprowadzenia przez Bank

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres sesje@bodie.pl lub bezpośrednio na adres e-mail opiekuna Banku.

Dostęp do video szkolenia zostanie przesłany w wyznaczonym terminie do:
– wskazanej w formularzu osoby kontaktowej
bądź
– bezpośrednio na adresy e-mail pracowników skierowanych na szkolenie

Materiały szkoleniowe wraz z dostępem wysyłane są dzień przed planowaną datą szkolenia.

Okres dostępu do video-szkolenia: 14 dni od dnia nadania dostępu.