Videoszkolenia
DLA RAD NADZORCZYCH

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla członków Rad Nadzorczych

Zapisz się
Cena: 600 zł netto (+50 zł netto za zaświadczenie/os.)

Cel

Zapewnienie członkom Rady Nadzorczej pełnego zrozumienia zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz ich roli w zapobieganiu tym działaniom w instytucji finansowej.

Korzyści

  • Zwiększenie świadomości członków Rady Nadzorczej na temat zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz ich wpływu na sektor finansowy.
  • Poprawa zdolności Rady Nadzorczej do skutecznego nadzoru nad wdrażaniem i stosowaniem procedur oraz polityk przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w banku.
  • Redukcja ryzyka wystąpienia incydentów związanych z praniem pieniędzy czy finansowaniem terroryzmu dzięki lepszemu monitorowaniu i nadzorowi działań banku przez Radę Nadzorczą.

Metodyka

Video-szkolenie to forma szkolenia, w której materiał edukacyjny jest dostarczany w postaci nagranego wykładu. Wideo można oglądać w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala uczestnikom dostosować kształcenie do swojego harmonogramu. Videoszkolenia mogą być łatwo skalowane, co oznacza, że mogą być dostępne dla dużej liczby uczestników jednocześnie, bez konieczności organizacji wielu sesji szkoleniowych.

Czas trwania: 1 h 45 min

Program

1. .Etymologia ML/FM
2. Etapy Prania Pieniędzy
3. Najczęściej występujące metody prania pieniędzy
4. Ramy prawne
5. Organy właściwe w Polsce
6. Odpowiedzialność w Banku Spółdzielczym
7. Najważniejsze obowiązki dla Banków Spółdzielczych
8. Ocena ryzyka Banku
9. Środki bezpieczeństwa finansowego
10. Pojęcie dla osoby prawnej (lit. a definicji ustawowej)
11. Pojęcie dla trustu (lit. b definicji ustawowej)
12. Pojęcie dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (lit. b definicji ustawowej)
13. Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego
14. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
15. Postępowanie z PEP’ami
16. Powiązanie podmiotu z krajem trzecim wysokiego ryzyka
17. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
18. Obowiązki związane z CRBR

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres sesje@bodie.pl lub bezpośrednio na adres e-mail opiekuna Banku.

Dostęp do video szkolenia zostanie przesłany w wyznaczonym terminie do:
– wskazanej w formularzu osoby kontaktowej
bądź
– bezpośrednio na adresy e-mail pracowników skierowanych na szkolenie

Materiały szkoleniowe wraz z dostępem wysyłane są dzień przed planowaną datą szkolenia.

Okres dostępu do video-szkolenia: 14 dni od dnia nadania dostępu.