Videoszkolenia
DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKóW

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Zapisz się
Cena: Grupa do 12 os.: 600 zł. netto (Powyżej 12 os. cena za 1 uczestnika 50 zł netto)

Adresaci

Wszyscy pracownicy Banków Spółdzielczych.

Cel

Celem udziału w szkoleniu jest promowanie szacunku, tolerancji i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zapobieganie negatywnym konsekwencjom zachowań mobbingowych i dyskryminacyjnych dla jednostek i organizacji.

Korzyści

  • Zwiększenie świadomości: Głównym celem szkolenia jest zwiększenie świadomości pracowników na temat różnych form mobbingu i dyskryminacji oraz ich negatywnego wpływu na jednostki i organizacje.
  • Zapobieganie zachowaniom niepożądanym: Szkolenie ma na celu nauczenie pracowników rozpoznawania i unikania zachowań mobbingowych i dyskryminacyjnych, a także radzenia sobie z nimi w przypadku ich wystąpienia.
  • Wsparcie ofiar: Szkolenie dostarcza pracownikom narzędzi i zasobów potrzebnych do udzielenia wsparcia ofiarom mobbingu i dyskryminacji oraz zgłaszania incydentów do odpowiednich instancji w firmie.
  • Monitorowanie postępów: Po przeprowadzeniu szkolenia ważne jest monitorowanie postępów i efektów, aby ocenić skuteczność działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Metodyka

Video-szkolenie to forma szkolenia, w której materiał edukacyjny jest dostarczany w postaci nagranego wykładu. Wideo można oglądać w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala uczestnikom dostosować kształcenie do swojego harmonogramu. Videoszkolenia mogą być łatwo skalowane, co oznacza, że mogą być dostępne dla dużej liczby uczestników jednocześnie, bez konieczności organizacji wielu sesji szkoleniowych.

Czas trwania: 1h 40min.

Program

1.   Dyskryminacja

2.   Mobbing

3.   Obowiązek pracodawcy dot. przeciwdziałania mobbimgowu oraz dyskryminacji

4.   Dobre praktyki przeciwdziałania

5.   Procedury WPA

6.   Struktura organizacyjna oraz styl zarządzania

7.   Kodeks etyki zawodowej

8.   Podsumowanie

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres sesje@bodie.pl lub bezpośrednio na adres e-mail opiekuna Banku.

Dostęp do video szkolenia zostanie przesłany w wyznaczonym terminie do:
– wskazanej w formularzu osoby kontaktowej
bądź
– bezpośrednio na adresy e-mail pracowników skierowanych na szkolenie

Materiały szkoleniowe wraz z dostępem wysyłane są dzień przed planowaną datą szkolenia.

Okres dostępu do video-szkolenia: 14 dni od dnia nadania dostępu.