Videoszkolenia
DLA RAD NADZORCZYCH

Ocena kondycji finansowej Banku Spółdzielczego przez Radę Nadzorczą

Zapisz się
Cena: 600 zł netto (+50 zł netto za zaświadczenie/os.)

Cel

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi elementami oceny banku, w tym bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz innymi sprawozdaniami finansowymi, a także technikami analizy ilościowej i jakościowej.

Korzyści

 • Zrozumienie struktury i treści sprawozdań finansowych: Uczestnicy szkolenia uzyskają dogłębną wiedzę na temat struktury i treści bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych sprawozdań finansowych banku, co umożliwi im skuteczną analizę tych dokumentów.
 • Umiejętność przeprowadzania analizy ilościowej: Szkolenie zapewni uczestnikom umiejętności przeprowadzania analizy ilościowej, w tym analizy poziomej, pionowej, wskaźnikowej i szybkiej, co pozwoli im na skuteczną ocenę dynamiki i struktury finansowej banku.
 • Nabycie umiejętności analizy jakościowej: Uczestnicy zdobędą umiejętności przeprowadzania analizy jakościowej, co pozwoli im na ocenę jakościowych aspektów kondycji finansowej banku, takich jak zarządzanie ryzykiem, efektywność operacyjna czy perspektywy rozwoju.
 • Podniesienie kompetencji członków Rady Nadzorczej: Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli członkom Rady Nadzorczej na podniesienie swoich kompetencji z zakresu analizy finansowej, co przełoży się na skuteczniejsze wykonywanie ich roli nadzorczej wobec banku.

Metodyka

Video-szkolenie to forma szkolenia, w której materiał edukacyjny jest dostarczany w postaci nagranego wykładu. Wideo można oglądać w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala uczestnikom dostosować kształcenie do swojego harmonogramu. Videoszkolenia mogą być łatwo skalowane, co oznacza, że mogą być dostępne dla dużej liczby uczestników jednocześnie, bez konieczności organizacji wielu sesji szkoleniowych.

Czas trwania: 1 h 40 min

Program

 1. Elementy oceny banku
 2. Ocena kondycji finansowej banku
 3. Sprawozdania finansowe

  – bilans banku

  – rachunek zysków i strat

  – inne sprawozdania finansowe

 4. Analiza ilościowa

  – pozioma (dynamiki)

  – pionowa (struktury)

  – wskaźnikowa

  – szybka

 5. Analiza jakościowa
 6. Podsumowanie

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres sesje@bodie.pl lub bezpośrednio na adres e-mail opiekuna Banku.

Dostęp do video szkolenia zostanie przesłany w wyznaczonym terminie do:
– wskazanej w formularzu osoby kontaktowej
bądź
– bezpośrednio na adresy e-mail pracowników skierowanych na szkolenie

Materiały szkoleniowe wraz z dostępem wysyłane są dzień przed planowaną datą szkolenia.

Okres dostępu do video-szkolenia: 14 dni od dnia nadania dostępu.