Online
PRAWO

Zasady skutecznego ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności Banku

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 09.08.2024 09:00
Data zakończenia: 09.08.2024 13:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

pracownicy działów kredytowych

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Przedstawienie instytucji prawnych form zabezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych zmian prawnych. Omówienie stanowiska orzecznictwa w zakresie poszczególnych instytucji zabezpieczeń.

Korzyści

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2x 120min.

Program

I . Wierzytelności bankowe

1. Podstawowe rodzaje wierzytelności bankowych.
2. Praktyczne konsekwencje zasady akcesoryjności zabezpieczeń oraz podziału zabezpieczeń na osobiste i rzeczowe.
3. Zasady reprezentacji podmiotów w zakresie ważnego i skutecznego zawierania umów bankowych oraz umów ustanawiających zabezpieczenia.
4. Wpływ przekształcenia formy prawnej dłużnika Banku na zakres uprawnień wynikających z zawartych umów zabezpieczenia wierzytelności.

II. Zabezpieczenia rzeczowe

1) hipoteka
a) instytucja ksiąg wieczystych i podstawowe zasady prawa wieczystoksięgowego,
b) znaczenie prawne wpisów w księgach wieczystych,
c) dokumenty stanowiące podstawę wpisu hipoteki,
d) treść i zasady stosowania dokumentów bankowych jako podstawy wpisu hipoteki,
e) instytucja wolnego miejsca hipotecznego,
f) zasady zaspokojenia wierzyciela hipotecznego w toku egzekucji sądowej,

2) Zastaw rejestrowy
a) Ustanowienie zastawu rejestrowego.
– rodzaje wierzytelności które mogą być zabezpieczone zastawem rejestrowym ,
– elementy umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego,
– wniosek o wpis zastawu rejestrowego i tryb dokonania wpisu.
b) Instytucje rejestru zastawów oraz Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych – domniemania prawne związane z wpisem zastawu do rejestru zastawów,
– zakres informacji o zastawach rejestrowych udzielanych przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych.
c) Przedmiot zastawu rejestrowego – przedstawienie najczęściej wykorzystywanych w praktyce bankowej pozycji Katalogu Sposobu Opisu Przedmiotów Zastawu Rejestrowego.
d) Prawa i obowiązki zastawcy i Banku.
– zasady korzystania z przedmiotu zastawu rejestrowego przez zastawcę,
– umowny zakaz zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu,
– obciążenie rzeczy wieloma zastawami.
e) Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego oraz instytucja zastawu niegasnącego
f) Zakres i treść przywileju pierwszeństwa zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym,

3) Przewłaszczenie na zabezpieczenie

a) Istota zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia.
b) Zasady przenoszenia własności rzeczy i praw w prawie cywilnym.
c) Przewłaszczenie rzeczy określonych co do tożsamości i rzeczy określonych co do gatunku.
d) Niezbędne elementy skutecznego przewłaszczenia rzeczy określonych co do gatunku w świetle najnowszego orzecznictwa sadów powszechnych.
e) Zakres ochrony prawnej Banku przed naruszeniem własności przewłaszczonych rzeczy przez osoby trzecie.
f) Zaspokojenie Banku z przedmiotu przewłaszczenia:

II. Zabezpieczenia osobiste

1) weksel in blanco oraz poręczenie wekslowe,
– podstawowe regulacje prawa wekslowego,
– forma udzielenia poręczenia wekslowego,
– zasady i tryb wypełnienia weksla oraz dochodzenia roszczeń wekslowych,
– szczególne formy weksla w obrocie konsumenckim.
2) poręczenie cywilne,
– forma udzielenia poręczenia,
– obowiązki banku wobec poręczyciela,
– tryb dochodzenia roszczeń w stosunku do poręczyciela,
3) przelew wierzytelności,
– warunki skutecznego przelewu wierzytelności,
– zakres uprawnień dłużnika przelanej wierzytelności wobec banku,
– forma umowy przelewu,
– ustawowe i umowne ograniczenia dopuszczalności przelewu wierzytelności.
4) przystąpienie do długu,
5) przejęcie długu,
6) gwarancja,
7) pełnomocnictwo

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia