Online
PRAWO

Zasady rozpatrywania reklamacji przez banki

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 17.09.2024 09:00
Data zakończenia: 17.09.2024 12:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do pracowników banków zajmujących się przyjmowaniem lub rozpoznawaniem reklamacji składanych przez klientów.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające mu na skuteczną i efektywną obsługę procesu składania reklamacji przez klientów, w tym będzie potrafił prawidłowo:
1. przyjąć reklamację złożoną przez klienta,
2. wezwać klienta do uzupełnienia braków reklamacji,
3. wdrożyć postępowanie związane z rozpoznaniem reklamacji,
4. sformułować treść odpowiedzi na reklamację,
5. określić termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

Szkolenie pozwoli także na zdobycie wiedzy pozwalającej na uniknięcie najbardziej typowych błędów związanych z udzielaniem przez banki odpowiedzi na reklamację klientów.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90 min.
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z wykorzystaniem praktycznych kazusów (studiów przypadków) związanych z omawianą problematyką.
Materiały przekazywane uczestnikom zawierają m.in. odpowiedzi od każdego z kazusów oraz test wiedzy do samodzielnego rozwiązania.

Program

1. Ogólne zasady przyjmowania reklamacji
1.1. Podział reklamacji ze względu na podmiot składający reklamację
1.1.1. Reklamacje składane przez osoby fizyczne
1.1.2. Pozostałe reklamacje
1.2. Podział reklamacji ze względu na przedmiot reklamacji
1.2.1. Reklamacje dotyczące usług płatniczych
1.2.2. Pozostałe reklamacje
2. Wymogi formalne reklamacji
2.1. Miejsce złożenia reklamacji
2.2. Forma
2.3. Treść
2.4. Termin
3. Odpowiedź na reklamację
3.1. Forma
3.2. Treść
3.3. Termin
4. Skutki niedotrzymania przez bank terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację
5. Najczęstsze błędy związane z rozpatrywaniem reklamacji przez banki

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia