Online
PRAWO

Zasady prawidłowego wdrożenia w banku spółdzielczym ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o ochronie sygnalistów

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 30.08.2024 12:30
Data zakończenia: 30.08.2024 15:30
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

zarządy, dyrektorzy placówek, pracownicy działów kontroli wewnętrznej i audytu, obsługa prawna, pracownicy placówek banku

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Przepisy ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o ochronie sygnalistów, implementujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, mają prowadzić do realizacji dwóch podstawowych celów: przeciwdziałania naruszeniom prawa w istotnych dla interesu publicznego obszarach poprzez wprowadzenie kanałów zgłaszania nieprawidłowości, a także obowiązku prowadzenia postępowań wyjaśniających i zapewnienia ochrony prawnej osobom zgłaszającym te naruszenia. Nowe obowiązki banków spółdzielczych będą funkcjonować obok dotychczasowych zadań wynikających z przepisów szczególnych i rozwiązań sektorowych związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa i innych nieprawidłowości.
Celem szkolenia jest praktyczne omówienie wymogów dotyczących trybu przyjmowania zgłoszeń i sposobu ich weryfikacji oraz umożliwienie przygotowania się banku do wykonywania ustawowych obowiązków przyjmującego zgłoszenia sygnalistów (ustawa zacznie obowiązywać 3 miesiącu od publikacji). Omówione zostaną również zasady opracowania wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz zasady informowania pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie o ich uprawnieniach.
Szczególnie istotnym elementem prawidłowego wdrożenia regulacji jest przeszkolenie wszystkich pracowników z zasad dokonywania zgłoszeń i przysługującej im ochrony prawnej w celu uniknięcia bezprawnych zgłoszeń, tj. składanych w złej wierze, zgłoszeń anonimowych bądź zgłoszeń mających uniemożliwić zwolnienie z pracy.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90 min.

Program

I. Podstawowe założenia ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o ochronie sygnalistów oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii:
1. Zakres podmiotowy ustawy – czy dotyczy ona każdego banku?
2. Zakres przedmiotowy ustawy – wyłączenia.
3. Pojęcie sygnalisty:
a) kto może być sygnalistą?
b) dobra wiara,
c) w czyim interesie działa sygnalista?
4. Rodzaj naruszeń podlegających zgłoszeniu – katalog.
5. Termin wejścia w życie ustawy – 3 miesiące od opublikowania, czyli wrzesień 2024 roku.

II. Cel przepisów o ochronie sygnalistów:
1. Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w istotnych dla interesu publicznego obszarach (np. zamówieniach publicznych, rynkach finansowych, bezpieczeństwie produktów czy ochrony danych osobowych)
2. Zapewnienie ochrony prawnej osobom zgłaszającym te naruszenia, które mogą spotkać się z działaniami odwetowymi w związku z dokonanymi zgłoszeniami.

III. Rodzaje zgłoszeń – czy bank ma wpływ na kolejność zgłoszeń?
1. Zgłoszenia wewnętrzne – kierowane do wyznaczonych osób w banku, w którym doszło lub może dojść do naruszenia prawa;
2. Zgłoszenia zewnętrzne – kierowane do właściwego organu publicznego,
3. Ujawnienia publiczne – kierowane do wiadomości publicznej (np. za pomocą mediów, Internetu).

IV. Co powinno zawierać zgłoszenie sygnalisty:
1. Forma zgłoszenia.
2. Treść zgłoszenia.
3. Kanały zgłoszeń.
4. Zgłoszenia w formie elektronicznej.
5. Czy sygnalista musi udowodnić zgłaszane naruszenie?
6. Czy zgłoszenie może być anonimowe?
7. Czy sygnalista może „donieść” sam na siebie?
8. Kiedy zgłoszenie będzie bezprawne?
9. Do kogo należy kierować zgłoszenie – zasady wyznaczania osób przyjmujących zgłoszenia w banku.

V. Zasady weryfikacji zgłoszenia sygnalisty:
1. Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
2. Jak dokonać weryfikacji zgłoszenia sygnalisty?
3. Jak prowadzić komunikację z sygnalistą?
4. Obowiązek przekazania informacji zwrotnej.
5. Jak zapewnić bezstronność weryfikacji zgłoszenia?

VI. Na czym polega w praktyce obowiązek zapewnienia sygnaliście ochrony prawnej – czy ochrona ta jest bezwarunkowa i absolutna?
1. Zapewnienia poufności danych sygnalisty i poufności informacji objętych zgłoszeniem.
2. Zakaz podejmowania wobec sygnalisty działań odwetowych:
a) katalog czynności odwetowych,
b) czy można zwolnić sygnalistę z powodu zgłoszenia?
c) czy można odmówić zatrudnienia sygnalisty?
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza za złamanie zakazu.

VII. Obowiązki banku jako przyjmującego zgłoszenia sygnalistów:
1. Wprowadzenie wewnętrznego mechanizmu zgłaszania naruszeń prawa – jak go skutecznie zaprojektować?
2. Podejmowanie działań następczych w przypadku zgłoszenia naruszenia.
3. Stworzenie systemu ochronnego dla osób dokonujących zgłoszeń.
4. Obowiązek informacyjny wobec pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie.
5. Dlaczego przypominanie pracownikom o ich uprawnieniach jest ważne?

VIII. Wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych:
1. Czy powinien to być odrębny dokument czy część istniejącej procedury?
2. Jak określić czynniki ryzyka działalności?
3. Konsultacje procedury ze stroną społeczną.
4. Wskazanie podmiotu upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń.
5. Obligatoryjne elementy procedury.
6. Fakultatywne elementy procedury.

IX. Czynności w ramach działań następczych:
1. Jak prowadzić działania następcze?
2. Podmiot prowadzący działania następcze.
3. Obowiązek przekazania informacji zwrotnej.

X. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy:
1. Za jakie naruszenia grozi odpowiedzialność?
2. Przypadki zbiegu odpowiedzialności z różnych ustaw.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia