Online
PRAWO

Zasady postępowania banku z rachunkami uśpionymi, rachunkami wspólnymi, rachunkami rolników i przedsiębiorców po śmierci posiadacza lub współposiadacza, wypłaty z rachunków nieczynnych w obrocie

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 29.08.2024 09:00
Data zakończenia: 29.08.2024 12:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy banków spółdzielczych obsługujący depozyty, dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z mieszkaniowymi rachunkami powierniczymi, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

W dniu 29 września 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. z 2023r., poz. 1723 z dnia 29 sierpnia 2023r.), która wprowadziła nowe zasady informowania gminy o rachunkach uśpionych.
Celem szkolenia jest poznanie nowych zasad informowania gminy o rachunkach uśpionych, w tym rachunkach zamkniętych przed i po wejściu w życie ustawy.

Korzyści

Podczas szkolenia omówione zostaną także zasady działania banku z rachunkami zmarłych klientów- konsumentów, rolników i przedsiębiorców, zasady wypłaty środków z nieczynnych rachunków oraz terminy przedawnienia roszczeń osób uprawnionych do wypłaty.
Omówione zostaną także zasady „przekształcania” rachunków wspólnych w indywidualne po śmierci współposiadacza, zasady udzielania i odwoływania pełnomocnictw do tych rachunków oraz problematyka tajemnicy bankowej wobec współposiadaczy i ich spadkobierców.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90min.

Program

I. Zasady postępowania banku z rachunkami indywidualnymi zmarłych klientów konsumentów – tzw. „rachunki uśpione”:
1. Rozwiązanie umowy w trybie umownym a rachunek uśpiony – czym się różnią.
2. Definicja rachunku uśpionego:
a – z powodu śmierci klienta – jak to ustalić?
b- z powodu braku działania klienta – pojęcie „czynności na rachunku”.
3. Skutki uśpienia rachunku.
4. Wygaśnięcie umowy rachunku:
a – do jakich rachunków ma zastosowanie,
b- waloryzacja środków – zasady działania banku.
4. Osoby uprawnione do wypłaty środków – zasady dokumentowania wypłat przez bank.
5. Terminy przedawnienia roszczeń poszczególnych uprawnionych do wypłaty środków z rachunków, czyli jak długo należy przechowywać w banku środki zmarłych posiadaczy rachunków.

II. Nowe zasady informowania gminy o rachunkach uśpionych:
1. Zasady powiadamiania gminy o środkach pozostałych na rachunkach po dniu 29 września 2023 roku:
a- przesłanki powiadomienia gminy,
b- termin powiadomienia gminy,
c- treść powiadomienia
2. Wyjątki od obowiązku informowania gminy.
3. Których rachunków dotyczą nowe zasady informowania gminy?

III. Zasady działania banku w przypadku śmierci współposiadacza rachunku wspólnego:
1. Rachunek wspólny:
a- zasady korzystania z rachunku przez współposiadaczy,
b- ograniczenia korzystania z rachunku przez współposiadaczy:
– zakaz ustanawiania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
– zakaz wypłaty kosztów pogrzebu.
2. Zasady ustanawiania i odwoływania pełnomocnictw przez współposiadaczy:
a) rodzaje pełnomocnictw,
b) forma i treść pełnomocnictwa,
c) zgoda 1 czy wszystkich współposiadaczy?
3. Zasady prowadzenia rachunku po śmierci współposiadacza:
a) wyjątki od zasady „uśpienia rachunku”,
b) czy bank ma poszukiwać spadkobierców zmarłego współposiadacza?
c) czy bank wypłaca spadek z rachunku wspólnego?
d) zasady „przekształcania” rachunku w rachunek indywidualny.
4. Tajemnica bankowa dotycząca rachunku wspólnego.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia