Online
DZIAłALNOść KREDYTOWA

Zasady identyfikacji ryzyka na etapie oceny zdolności kredytowej oraz prowadzonego monitoringu NOWOŚĆ

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 01.08.2024 09:00
Data zakończenia: 01.08.2024 14:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie dla pracowników zaangażowanych w proces kredytowy, uwzględniającego obowiązujące w banku procedury.

Wymagania

Podstawowa wiedza kredytowa.

Cel

Ocena i interpretacja ryzyka kredytowego w różnych formach prawnych prowadzonych działalności.

Korzyści

1. ograniczenie ryzyka kredytowego banku,
2. unikanie błędów związanych z analizą wniosków kredytowych w zakresie powiązań kapitałowych,
3. dostosowanie do obowiązujących procedur.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z naciskiem na ćwiczenia praktyczne na przykładowych arkuszach lub sprawozdaniach finansowych oraz dyskusje, wykład i warsztaty, case study. Sesja on-line 3 x 90 min.

Program

1. Podstawy prawne – ważne przy ocenie ryzyka w procesie kredytowym
2. Przyczyny podwyższonego ryzyka kredytowego
3. Dokumentacja kredytowa i możliwości pozyskiwania danych do oceny ryzyka
4. Kluczowe ryzyka kredytowe
5. Prawidłowa ocena ryzyka kredytowego
a) analiza kredytowa niezbędne elementy oceny (struktura bilansu, wyniki finansowe ,zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, analiza przepływów)
b) analiza wskaźnikowa – interpretacja wskaźników ,określenie ich poprawności ,i
wskazanie ryzyk wynikających z ich poziomu.
a. płynności i sprawności zarządzania
b. rentowności i zyskowności
c. zadłużenia
d. struktury
6. Działania ograniczające ryzyko kredytowe
7. Analizę przedsięwzięć inwestycyjnych
8. Sygnały ostrzegawcze( SWO )pojawiające się w procesie monitorowania – Raport z monitoringu
a. współpraca z bankiem
b. ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej w zależności od zaangażowania- firma
pełna sprawozdawczość, uproszczona sprawozdawczość, rolnik
– zarzadzanie i sytuacja prawna firmy
– ocena rynku, kontraktów
– wyniki finansowe
– ocena wskaźnikowa
– komentarz do sytuacji na bazie wyników i raportu
c. analiza wypełniania warunków umowy w zakresie prawidłowości
wykorzystania środków – ocena realizacji finansowanej inwestycji pod kątem
terminowości jej realizowania, realizacji budżetu.

9.Przykład.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia