Online
RYZYKA BANKOWE

Zarządzanie Ryzykiem ESG w praktyce Banku – implementacja ryzyka do modelu trzech linii obrony

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 27.09.2024 09:00
Data zakończenia: 27.09.2024 12:15
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

1. Członkowie Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem 2. Pracownicy departamentu ryzyka

Wymagania

Od uczestników oczekiwana jest ogólna znajomość przepisów w zakresie zarządzania ryzykiem.

Cel

W grudniu 2021 weszły w życie „Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” (EBA/GL/2021/06). Konieczne jest uwzględnienie w ramach oceny odpowiedniości członków zarządu (zarówno indywidualnej jak i zbiorowej) kompetencji w zakresie: zarządzania ryzkami ESG oraz kwestii związanych z obszarem AML. Celem szkolenia jest prezentacja ważniejszych pojęć dotyczących zrównoważonego rozwoju, wytycznych i obowiązków regulacyjnych banków, zwłaszcza Zarządów i Rad Nadzorczych, których forma przyjęcia przekładać będzie się na realizowany scenariusz wyzwań klimatyczny (model biznesowy, obszar regulacyjny, zarządzanie ryzykiem, Strategia ESG).

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90 min.

Program

1. Czym jest ryzyko ESG, podziała ryzyka i występowanie.
2. Jak dostosować regulacje w obszarze ESG.
3. Ocena portfelowa ESG w ramach Systemu Informacji Zarządczej.
4. CRD6 i CRR3 – nowe wymogi dla Banku.
5. Nowe produkty w portfelu bankowym – jak budować wskaźnik zielonych aktywów kwalifikowany do Taksonomii.
6. ESG a rynek nieruchomości – pierwsze oceny ryzyka za pomocą map klimatycznych
7. Regulacje zrównoważonego rozwoju (Taksonomia, Dyrektywa CSRD, ESRS – jednolite standardy raportowania niefinansowego).
8. Mapa dojrzałości ryzyka

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia