Online
PRAWO

Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 12.08.2024 09:00
Data zakończenia: 12.08.2024 12:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do pracowników sekretariatów banków spółdzielczych.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Korzyści

Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające mu na:

1) sprawne przygotowywanie posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
2) sporządzanie prawidłowych projektów uchwał/zarządzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
3) przygotowywanie projektów aneksów do umów związanych z bieżącym funkcjonowaniem banku spółdzielczego (np. z Pocztą Polską S.A., operatorem telefonii komórkowej, zakładem energetycznym itp.)
4) identyfikowanie i ograniczanie ryzyk związanych z przestrzeganiem przepisów o tajemnicy bankowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa
5) prawidłowe stosowanie przepisów o przetwarzaniu danych osobowych w banku spółdzielczym
6) wdrożenie prawidłowego sposobu postępowania w odniesieniu do dokumentów archiwalnych (poprawne określanie kategorii archiwalnych, stosowanie właściwych terminów przechowywania dokumentacji itp.)
7) unikanie błędów związanych z nieprawidłowym stosowaniem prawa pracy
8) prawidłowe postępowanie w odniesieniu do delegacji służbowych

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90 min.
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z wykorzystaniem praktycznych kazusów (studiów przypadków) związanych z omawianą problematyką.
Materiały przekazywane uczestnikom zawierają m.in. odpowiedzi od każdego z kazusów oraz test wiedzy do samodzielnego rozwiązania.

Program

1. Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania sekretariatów w bankach spółdzielczych
2. Status prawny banku spółdzielczego (właściwe przepisy)
3. Zasady przygotowywania posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
3.1. Kwestie organizacyjne
3.2. Sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń
4. Umowy związane z bieżącym funkcjonowaniem banku
5. Przestrzeganie tajemnicy bankowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa
6. Zasady przetwarzania danych osobowych w banku spółdzielczym
6.1. Prawa i obowiązki pracowników sekretariatu
6.2. Konsekwencje prawne wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
7. Archiwizacja dokumentów
7.1. Właściwe przepisy
7.2. Podstawowe zasady archiwizacji
7.3. Terminy przechowywania dokumentów
8. Wprowadzenie do prawa pracy
8.1. Rodzaje umów o zatrudnienie w banku spółdzielczym
8.2. Zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą
8.3. Zakaz konkurencji
8.4. Delegacje służbowe
9. Przykłady zaczerpnięte z praktyki bankowej
10. Pytania uczestników

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia