Online
PRAWO

Warsztaty z legislacji – jak poprawnie napisać umowę, zarządzenie i uchwałę w banku spółdzielczym

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 26.08.2024 09:00
Data zakończenia: 26.08.2024 12:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do osób zajmujących się w banku przygotowywaniem projektów umów/aneksów do umów oraz projektów uchwał/zarządzeń.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Korzyści

Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające mu na:
1) prawidłowe określenie stron umowy zawieranej przez bank,
2) rozpoznanie najczęściej występujących w obrocie gospodarczym typów umów,
3) prawidłowe określenie przedmiotu umowy, jej nazwy oraz okresu obowiązywania,
4) sformułowanie argumentacji pozwalającej przekonać drugą stronę umowy do modyfikacji postanowień niekorzystnych dla banku,
5) zabezpieczenie interesów banku poprzez wprowadzenie do umowy postanowień dotyczących kary umownej, zadatku, odstąpienia od umowy,
6) prawidłowe określenie zasad zmiany lub rozwiązania umowy,
7) przygotowanie aneksu do umowy,
8) przedsięwzięcie prawidłowego sposobu postępowania w przypadku konieczności rozwiązania umowy,
9) dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności związanych z zawieraniem umów na odległość,
10) prawidłowe określenie numeru, nazwy oraz przedmiotu uchwały/zarządzenia,
11) ustalenie oraz wskazanie podstawy prawnej uchwały/zarządzenia,
12) zastosowanie właściwych jednostek redakcyjnych w uchwale/zarządzeniu,
13) poprawne określenie daty wejścia w życie uchwały/zarządzenia
14) uniknięcie najczęstszych błędów związanych z przygotowywaniem projektów uchwał/zarządzeń.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90 min.
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z wykorzystaniem praktycznych kazusów (studiów przypadków) związanych z omawianą problematyką.
Materiały przekazywane uczestnikom zawierają m.in. odpowiedzi od każdego z kazusów oraz test wiedzy do samodzielnego rozwiązania.

Program

1. Wprowadzenie
2. Jak poprawnie napisać umowę?
2.1 Zasady reprezentacji banku spółdzielczego
2.2 Najpopularniejsze rodzaje umów zawieranych przez banki (umowy sprzedaży, o dzieło, zlecenia, najmu, o roboty budowlane)
2.3 Oznaczenie miejsca, daty oraz stron umowy
2.4 Określenie przedmiotu umowy, nazwy oraz okresu obowiązywania
2.5 Istotna treść umowy
2.6 Postanowienia końcowe
2.7 Zabezpieczenie interesów banku
2.7.1 Kara umowna
2.7.2 Zadatek
2.7.3 Odstąpienie od umowy
2.8 Wprowadzanie zmian do obowiązującej umowy
2.9 Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy
2.10 Analiza wybranych postanowień umownych
2.11 Warsztaty z udziałem uczestników
3. Jak poprawnie napisać uchwałę lub zarządzenie?
3.1 Zarządzenie a uchwała – podstawowe różnice
3.2 Określenie numeru, nazwy oraz przedmiotu uchwały/zarządzenia
3.3 Określenie podstawy prawnej
3.4 Podział na paragrafy i ustępy
3.5 Sposób formułowania postanowień
3.6 Określenie daty wejścia w życie
3.7 Postanowienia końcowe
3.8 Zmiana uchwały/zarządzenia
3.9 Analiza wybranych uchwał oraz zarządzeń
3.10 Warsztaty z udziałem uczestników

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia