Online
PRAWO

Ustalanie statusu prawnego klienta i analiza dokumentów i informacji o kliencie. Korzystanie z baz danych i rejestrów. Ustalanie zasad reprezentacji. Rodzaje podmiotów zawierających umowy z bankiem i podstawy ich działania.

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 16.09.2024 09:00
Data zakończenia: 16.09.2024 12:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie ma charakter ogólny i skierowane jest zarówno do pracowników zajmujących się działalności depozytową, jak i zajmujących się działalnością kredytową. Ponadto szkolenie przydatne będzie dla osób, który zawierają umowy w imieniu banku spoza zakresu działalności bankowej.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Przedmiotem szkolenia jest omówienie zasad działania i sposobu reprezentacji podmiotów, z którymi banki nawiązują relacje umowne. Prawidłowe ustalenie formy prawnej klienta oraz osób upoważnionych do zawierania w jego imieniu umów umożliwia realizację szeregu obowiązków banku, a także zabezpieczenia go przed ryzykiem powstania negatywnych konsekwencji. Bank wchodzą w stosunki prawne z szeregiem różnorodnych podmiotów, które różnią się w zakresie swojej organizacji, wymaganej dokumentacji oraz sposobu działania w obrocie cywilnoprawnym. Szkolenie ma na celu zapoznanie jego uczestników z zasadami działania klientów, zakresem wymaganej dokumentacji do analizy oraz zasadami działania rejestrów i ewidencji publicznych i prywatnych, jako narzędzi wspomagających codzienną pracę.
Właściwe ustalenie formy i statusu prawnego klienta ma także istotne znaczenie dla zachowania prawidłowości danych w systemie wyliczania, prowadzonego dla potrzeb ustawy o gwarantowaniu depozytów.
Szkolenie oparte będzie na przykładach z praktyki.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2x 90 min.

Program

1. Uwagi ogólne, omówienie kwestii organizacyjnych
2. Podmiotowość prawna – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne mające podmiotowość prawną, jednostki organizacyjne nie mające podmiotowości prawnej
3. Ustalenie formy i statusu prawnego klienta, analiza dokumentacji klienta
4. Rejestry i ewidencje publiczne i prywatne będące źródłem informacji o kliencie
• Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
• Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
• Krajowy Rejestr Sądowy
• Krajowy Rejestr Zadłużonych
• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
• Rejestr podatników VAT
• Rejestr szkół i placówek oświatowych
• Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich
• Pozostałe rejestry i ewidencje przydatne w działalności banku
5. Reprezentacja klienta przez przedstawiciela – pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego, syndyka, zarządcę sukcesyjnego, kuratora
6. Spółki cywilne – zasady zawierania umów i reprezentacji, zmiana wspólnika w spółce cywilnej
7. Spółki osobowe:
• prowadzenie spraw i reprezentacja, zawierania umów ze spółkami osobowymi
• przegląd dokumentów organizacyjnych
• zmiana wspólnika w spółce osobowej
8. Spółki kapitałowe – zasady reprezentacji, zawierania umów, ustalanie sposobu reprezentacji
9. Nietypowi posiadacze rachunków bankowych – rada rodziców, szkolna kasa oszczędnościowa, kasa zapomogowo – pożyczkowa – zasady i sposób reprezentacji, dokumentacja organizacyjna
10. Wspólny mieszkaniowe – zasady i sposób reprezentacji, modele zarządzania wspólnotą mieszkaniową, dokumentacja organizacyjna
11. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki pomocnicze i organizacyjne wchodzące w skład struktury JST i nie wchodzące w skład struktury JST
12. Pozostałe osoby prawne – zasady działania i sposób reprezentacji
• Stowarzyszenia
• Fundacje
• Związki zawodowe
• Spółdzielnie
• Organizacja zawodowe i branżowe
• Inne osoby prawne
13. Jednostki organizacyjne nie posiadające podmiotowości prawnej
14. Skutki wadliwej reprezentacji i działania naprawcze
15. Skutki działania przez niewłaściwie umocowanego pełnomocnika
16. Pytanie uczestników szkolenia

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia