Online
PRAWO

Sposób postępowania banku w przypadku upadłości lub restrukturyzacji posiadacza rachunku

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 24.09.2024 09:00
Data zakończenia: 24.09.2024 10:30
Cena: 125.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do pracowników banków zajmujących się rachunkami bankowymi.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Uczestnik szkolenia rozwinie kompetencje pozwalające mu na zastosowanie prawidłowego sposobu postępowania w odniesieniu do rachunków bankowych posiadacza, względem którego ogłoszono upadłość lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, w tym będzie potrafił:
1. określić datę ogłoszenia upadłości lub otwarcia restrukturyzacji posiadacza rachunku,
2. zidentyfikować osoby uprawnione do dysponowania środkami na rachunku upadłego (restrukturyzowanego),
3. określić środki wchodzące w skład masy upadłości i z niej wyłączone,
4. reagować poprawnie na pisma (żądania) syndyka masy upadłości, zarządcy lub nadzorcy,
5. podjąć działania zmierzające do ochrony interesów banku w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym w zakresie związanym z rachunkiem bankowym.

Szkolenie pozwoli także na zdobycie wiedzy pozwalającej uniknąć najbardziej typowych błędów związanych z postępowaniem dotyczącym rachunków upadłego lub restrukturyzowanego.

Metodyka

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program

1. Skutki ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku
1.1 Upadłość przedsiębiorcy
1.2 Upadłość konsumencka
2. Zmiana sposobu dysponowania środkami na rachunku upadłego
2.1 Środki wchodzące w skład masy upadłości
2.2 Środki wyłączone z masy upadłości
3. Uprawnienia banku jako wierzyciela
4. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec posiadacza rachunku
5. Zasady dysponowania środkami na rachunku restrukturyzowanego
6. Bank jako uprawniony w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia