Online
PRAWO

Skuteczna windykacja wierzytelności banku

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 10.09.2024 09:00
Data zakończenia: 10.09.2024 13:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

pracownicy działów windykacji

Wymagania

podstawowa znajomość zagadnień związanych z windykacją

Cel

Przedstawienie informacji z zakresu windykacji w powiązaniu z zmianami procedury które wejdą w życie 2023r. w ramach Ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Formy postępowań egzekucyjnych oraz zakres uprawnień wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego. Omówienie kluczowych elementów poszczególnych procedur egzekucyjnych. Prezentacja aktualnego orzecznictwa sądowego.

Korzyści

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 4 x 60 min.

Program

I. Postępowanie egzekucyjne
1. Omówienie podstawowych zmian wynikających z Ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
2. Egzekucja z nieruchomości:
a. zasady zajęcia nieruchomości,
b. zakres uprzywilejowania banku z tytułu posiadanej hipoteki,
c. majątek dłużnika podlegający zajęciu razem z nieruchomością,
d. odebranie dłużnikowi zarządu zajętą nieruchomością,
e. opis i oszacowanie nieruchomości.
f. zasady sprzedaży nieruchomości częściami w toku postępowania egzekucyjnego,
g. warunki licytacji nieruchomości,
h. licytacja elektroniczna nieruchomości.
i. przybicie,
j. przysądzenie własności,
k. zakres praw ciążących na nieruchomości ulegających wygaśnięciu z chwilą egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości,
l. przejęcie nieruchomości dłużnika za długi.
3. Egzekucja z ruchomości:
a. Nowe zasady zajęcia ruchomości.
b. Zakres ruchomości zwolnionych spod egzekucji,
c. zasady licytacji ruchomości:
– obwieszczenie o licytacji,
– wpłata rękojmi i zasady zwolnienia wierzyciela z rękojmi,
– uiszczenie ceny nabycia,
d. Licytacja elektroniczna ruchomości:
– wniosek wierzyciela o licytację elektroniczną,
– obwieszczenie o licytacji elektronicznej,
– rozpoczęcie i zakończenie licytacji elektronicznej,
3. Pozostałe formy egzekucji na gruncie aktualnego orzecznictwa sądowego.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia