Online
RYZYKA BANKOWE

Ryzyko walutowe w banku

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 29.08.2024 09:00
Data zakończenia: 29.08.2024 12:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do pracowników banków spółdzielczych, które zgłaszają chęć wdrożenia działalności związanej z prowadzeniem rachunków walutowych i kasy walutowej i – zgodnie z wymogami banku zrzeszającego – powinni potwierdzić odbyte szkolenia z zakresu ryzyka walutowego, a także Członków Zarządu banków, Członków Rad Nadzorczych, Kierownictwa oraz pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie, kontrolę i audyt ryzyka walutowego ora pracowników compliance.

Wymagania

Program podstawowy / średniozaawansowany.
Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników, którzy zarówno posiadają doświadczenie w monitorowaniu ryzyka walutowego, jak i dopiero rozpoczynają pracę w komórkach ryzyka, kontroli, audytu oraz compliance.

Cel

Uczestnik pozna najważniejsze aspekty ryzyka walutowego i zasady jego monitorowania, a także wymagania wynikające z regulacji nadzorczych w zakresie ryzyka walutowego w bankach.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia, prowadzone w formie wykładu wraz z przedstawieniem studiów przypadków oraz przykładów wynikających z wiedzy i doświadczenia prowadzącego. Czas trwania 2 x 90 min.

Program

Kurs walutowy, istota ryzyka walutowego
Przyczyny ryzyka walutowego
Zamknięte / Otwarte pozycje walutowe
Wahania i zmienność kursów walutowych
Proces zarządzania ryzykiem walutowym w banku
Metody monitorowania ryzyka walutowego:
o Pozycje walutowe i limity
o modele wartości zagrożonej (modele VaR)
o stress testy
Wymogi nadzorcze w zakresie ryzyka walutowego w bankach (Rekomendacja I, adekwatność kapitałowa).

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia