Online
RYZYKA BANKOWE

Ryzyko operacyjne w praktyce banku spółdzielczego

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 07.08.2024 09:00
Data zakończenia: 07.08.2024 14:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy banków spółdzielczych uczestniczący w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz przetwarzania danych osobowych.

Wymagania

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.

Cel

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie:
– metodyki zarządzania ryzykiem operacyjnym,
– praktycznego przygotowania uczestników do efektywnego reagowania na występujące zdarzenia z zakresu ryzyka operacyjnego,
– praktycznego przygotowania uczestników do reagowania na zmiany w otoczeniu Banku.

Korzyści

Po zakończeniu kursu, jego uczestnik będzie potrafił:
– wykorzystać w praktyce zasady dotyczące efektywnego zarządzania ryzykiem operacyjnym min. poprzez właściwą ewidencję i kontrolę zdarzeń z zakresu ryzyka operacyjnego,
– zaktualizować wewnętrzne regulacje bankowe w ww. zakresie,
– analizować i monitorować proces zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 3x 90 min.

Program

1) Identyfikacja ryzyka operacyjnego.
2) Ryzyko operacyjne a ryzyko braku zgodności.
3) Przykłady zdarzeń operacyjnych.
4) Obiektywna i subiektywna ocena zdarzeń operacyjnych.
5) Dokumentacja i regulacje wewnętrzne dotyczące ryzyka operacyjnego.
6) System zarządzania ryzykiem operacyjnym.
7) Szacowanie i monitoring ryzyka operacyjnego.
8) Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka operacyjnego.
9) Limity ograniczające poziom ryzyka operacyjnego.
10) Ocena zarządzania i poziomu ryzyka operacyjnego.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia