Online
RYZYKA BANKOWE

Rekomendacja S i jej wpływ na ryzyko kredytowe cz. I i II

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 05.09.2024 08:30
Data zakończenia: 06.09.2024 08:30
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Adresatami szkolenia są pracownicy banków spółdzielczych, odpowiedzialni za identyfikację, akceptację, ocenę oraz monitorowanie i weryfikowanie prawidłowości funkcjonowania obszaru ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Program kierowany jest dla osób badających ryzyko portfelowe oraz ryzyko pojedynczej ekspozycji kredytowej, niezależnie od posiadanego doświadczenia oraz umiejętności oceny ryzyka.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Uczestnicy pozyskają wiedzę o rekomendacyjnych, mających wpływ na proces zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia jego słuchacze łatwiej będą mogli podejść do wewnętrznych rozwiązań, spełniających wymogi nadzorcze. Będą posiadali wiedzę, w zakresie ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, w tym:
 uwzględnią w procesie oceny zdolności kredytowej najistotniejsze elementy zawarte w Rekomendacji,
 właściwie przeanalizują ryzyko związane z daną nieruchomością, m.in. przy uwzględnieniu ewentualnego postępowania windykacyjnego,
 rzeczowo zaraportują organom banku zagrożenia związane z ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie,
 profesjonalnie przygotują dokumentację, niezbędną do przedstawienia oferty kredytowej potencjalnemu klientowi.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90min.

Program

1. Cel wprowadzenia zmian Rekomendacji S,
2. Podstawowe pojęcia i ich znaczenie dla procesu kredytowego (gwarantowany kredyt mieszkaniowy, bufor stopy procentowej),
3. Zadania Rady Nadzorczej i Zarządu Banku, wynikające z nowych zapisów Rekomendacji,
4. Identyfikacja i ocena ryzyka kredytowego:
a) Okres kredytowania,
b) Ocena zdolności kredytowej klienta detalicznego z uwzględnieniem minimalnych kosztów utrzymania (m.in.: wskaźnik DStI),
c) Bufor na ryzyko stopy procentowej i jego poziom,
d) Wymogi rekomendacyjne dotyczące oceny zdolności kredytowej klienta niedetalicznego,
e) Wymogi dotyczące poziomu wielkości wkładu własnego (wysokość wkładu własnego w przypadku gwarantowanego kredytu mieszkalnego),
f) Uwzględnienie zewnętrznych baz danych przy ocenie zdolności kredytowej,
g) Uwarunkowania w zakresie testów warunków skrajnych,
5. Wytyczne dotyczące zabezpieczeń:
a) Ocena i monitorowanie zabezpieczeń hipotecznych,
b) Wskaźnik LTV – poziom wskaźnika, terminy raportowania poziomu wskaźnika,
c) Wymogi weryfikacji przepisów prawnych w procesie zaspokojenia banku
z nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie udzielonej ekspozycji,
6. Raportowanie ryzyka, w tym aktualizacja wskaźnika DStI dla poszczególnych klientów,
7. Limity ograniczające ryzyko ekspozycji kredytowej zabezpieczonej hipotecznie,
8. Kontrola warunków umownych,
9. Istota systemu kontroli ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie ,
10. Relacje z klientami:
a) Rodzaje informacji, które bank zobowiązany jest do przekazania klientowi przed zawarciem umowy,
b) Informacje dotyczące kosztów obsługi ekspozycji kredytowej,
c) informacja w zakresie spadku wartości nieruchomości,
d) Wymogi dotyczące przedstawienia, klientom detalicznym, oferty w zakresie kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej,
e) Analiza zapisów rekomendacji 25.1 g), dotyczącej konsekwencji spadku wartości nieruchomości.
11. Zapisy rekomendacji, które będą obowiązywały od lipca 2024r.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia