Online
STRATEGIA, ORGANIZACJA I ZARZąDZANIE

Regulacje cyberbezpieczeństwa w bankach: dyrektywa NIS 2, nowelizacja ustawy o KSC – rozporządzenie DORA z perspektywy banku spółdzielczego

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 28.08.2024 09:00
Data zakończenia: 28.08.2024 14:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów z banków spółdzielczych (członków zarządów, rad nadzorczych i innych osób na stanowiskach kierowniczych). Założeniem szkolenia jest, że jego uczestnicy niekoniecznie bezpośrednio odpowiadają za funkcjonowanie infrastruktury informatycznej banku, ale temat cyberzagrożeń coraz częściej wpływa także na kierowany przez nich obszar działania banku (finanse, obsługę klientów, operacje, zgodność z regulacjami).

Wymagania

Od uczestników nie jest wymagana specjalistyczna wiedza techniczna z zakresu informatyki, ale zakładamy, że są to osoby, które w życiu codziennym (służbowym lub prywatnym) korzystają w podstawowym zakresie z technologii i potrafią obsługiwać mail, telekonferencje, przeglądarkę internetową lub aplikacje mobilne.

Zakładamy, że uczestnicy znają z praktyki zasady funkcjonowania banku spółdzielczego i mają podstawową wiedzę na temat głównych procesów banku, a także podstawowych regulacji i wymagań prawnych stawianych bankom spółdzielczym przez ustawodawcę i KNF.

Cel

Szkolenie wychodzi także naprzeciw formalnym wymogom dotyczącym rozwoju kompetencji i wiedzy z zakresu technologii stawianych kierownictwu i radom nadzorczym banków spółdzielczych.

Korzyści

W wyniku szkolenia uczestnicy zapoznają się bieżącą informacją na temat cyberzagrożeń przed którymi stoją współczesne instytucje finansowe a także zapoznają się z wymaganiami regulacyjnymi w zakresie cyberbezpieczeństwa, które mają wpływ na działalność instytucji finansowych, z uwzględnieniem banków spółdzielczych.

Programem szkolenia będą objęte nie tylko bieżące, obecnie obowiązujące regulacje, ale także nowe akty prawne, które zaczną obowiązywać w najbliższym czasie: dyrektywa NIS 2, rozporządzenie DORA i planowana nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 3x 90 min.

Dla osób zainteresowanych posiadaniem (np. dla celów formalnych) certyfikatu potwierdzającego określone kompetencje możliwe jest zorganizowanie egzaminu podsumowującego w formie testowej.

Program

1. Przypomnienie podstawowych informacji na temat najbardziej typowych cyberzagrożeń.
2. Omówienie obecnego stanu prawnego regulacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informatycznym. Przedstawienie katalogu typowych działań podejmowanych w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem. Wskazanie ich mocnych i słabych stron.
3. Omówienie na przykładzie dyrektyw NIS i NIS 2 jako powinien wyglądać typowy proces zarządzania cyberbezpieczeństwem we współczesnej instytucji. W tym kontekście omówienie zmian planowanych w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
4. Wyjaśnienie i omówienie dyrektywy DORA. Wskazania głównych zmian w systemie cyberbezpieczeństwa instytucji finansowych po wejściu w życie dyrektywy.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia