Online
RACHUNKOWOść

Rachunkowość – kurs dla kandydatów na księgowych i głównych księgowych – cz.III i IV

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 19.09.2024 09:00
Data zakończenia: 20.09.2024 09:00
Cena: 449.00 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy działów księgowości, przyszli pracownicy księgowości, kandydaci na głównych księgowych.

Wymagania

Nie ma zamkniętego katalogu wymagań, które trzeba spełnić aby wziąć udział w e-szkoleniu, a znajomość przepisów ustawy o rachunkowości będzie bardzo przydatna.

Cel

Szkolenie ma na celu rozwój kompetencji uczestników w zakresie rachunkowości bankowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad rachunkowości, wyceny aktywów i pasywów banku, ustalenia wyniku finansowego netto, rozliczeń podatkowych – wyliczenia podstawy i wysokości podatku należnego i odroczonego oraz sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Uczestnik po szkoleniu zdobędzie kwalifikacje niezbędne dla wykonywania zawodu księgowego zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami i zasadami etycznymi oraz będzie świadomy odpowiedzialności jaka ciąży na pracownikach zajmujących stanowisko Gł. Księgowego banku.

Korzyści

Po ukończeniu e-szkolenia uczestnik:
– będzie miał uporządkowaną wiedzę z zakresu rachunkowości bankowej, zasad rachunkowości, zasad wyceny aktywów i pasywów banku oraz ustalenia wyniku finansowego,
– będzie potrafił przygotować bank do procedury końca roku tj. prawidłowej inwentaryzacji i sporządzenia sprawozdań rocznych,
– uzyska wiedzę niezbędną do wyliczenia podstawy i wysokości podatku należnego i odroczonego,
– zdobędzie kwalifikacje niezbędne dla wykonywania zawodu księgowego zgodnie
z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami i zasadami etycznymi,
– uzyska odpowiedź na nurtujące problemy zawodowe,
– będzie świadomy odpowiedzialności jaka ciąży na pracownikach zajmujących stanowisko
Głównego Księgowego banku.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 dni x 6h.

Program

1. Zasady rachunkowości obwiązujące Banki Spółdzielcze
1) polityka rachunkowości -obowiązkowy dokument określający reguły, uproszczenia i specyfikę rachunkowości bankowej opartej na PSR.
2) zasady rachunkowości
3) zasady wyceny aktywów i pasywów,
4) inwentaryzacja, metody, zakres i terminy ustalania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
5) plan kont- indywidualne narzędzie do ewidencji transakcji finansowych, sporządzenia analiz i SF.
2. Niezbędne procedury jako część dokumentacji obszaru rachunkowości bankowej..
3. Zasady ewidencji transakcji:
1) udziały i akcje,
2) rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne –OT, LT i MT,
3) aktywa przejęte za długi,
4) rachunki bieżące i terminowe Banku Spółdzielczego,
5) należności kredytowe (tworzenie rezerw celowych i odpisów aktualizujących, wyliczenie podstawy tworzenia rezerwy, zasady stosowania pomniejszeń-limity pomniejszeń, aktualizacja wartości zabezpieczeń, monitorowanie terminowości spłat ekspozycji, zmiana klasyfikacji),
6) papiery wartościowe,
7) zobowiązania z tyt. depozytów – rachunki bieżące, ROR, IKE, terminowe (odsetki od rachunków, depozytów, podatek od oszczędności),
8) operacje zespołu „5” w tym koszty rozliczane w czasie, delegacji, zaliczek, należności od dłużników i odpisy aktualizujące na należności zespołu „5”
a) kontrola dokumentów księgowych:
• merytoryczna,
• formalno-rachunkowa,
• dekretacja
9) fundusze (fundusze własne, fundusze specjalne – ZFŚS)
4. Typowe transakcje zespołu „7” i „8”, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów gospodarki własnej.
5. Operacje dewizowe w tym rozliczenia rent i emerytur zagranicznych.
6. Ewidencja pozabilansowa – odpisanie wierzytelności straconych.
7. Podatek bieżący i odroczony.
8. Roczne sprawozdanie finansowe.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia