Online
PRAWO

Przegląd wszystkich działań Banku zmierzających do odzyskania przeterminowanego zadłużenia kredytowego, także przed Sądem, jak też w postępowaniu egzekucyjnym (windykacja wierzytelności bankowych w pełnym zakresie)

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 06.08.2024 09:00
Data zakończenia: 06.08.2024 14:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do pracowników banków zajmujących się windykacją należności bankowych.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na skuteczne i efektywne dochodzenie zwrotu należności bankowych, w tym będzie potrafił prawidłowo:
1. wypowiedzieć umowę kredytu,
2. podjąć działania zmierzające do zaspokojenia banku w postępowaniu pozasądowym,
3. sporządzić pozew o zapłatę oraz wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności,
4. sformułować wniosek o wszczęcie egzekucji,
5. podejmować czynności w postępowaniu egzekucyjnym.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 3 x 90 min.
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z wykorzystaniem praktycznych kazusów (studiów przypadków) związanych z omawianą problematyką.
Materiały przekazywane uczestnikom zawierają m.in. odpowiedzi od każdego z kazusów oraz test wiedzy do samodzielnego rozwiązania.

Program

1. Rozwiązanie umowy kredytu
1.1. Wypowiedzenie umowy kredytu
1.1.1. Przyczyny wypowiedzenia umowy kredytu
1.1.2. Wypowiedzenie umowy kredytu na podstawie art. 75 i 75c PrBank
1.1.3. Sposób postępowania banku
1.2. Niedopuszczalność wypowiedzenia umowy kredytu
1.2.1. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
1.2.2. Program naprawczy
1.3. Oświadczenie wypowiadające banku
1.3.1. Forma wypowiedzenia
1.3.2. Terminy wypowiedzenia
1.3.3. Doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu
1.4. Skutki wypowiedzenia umowy kredytu
1.5. Najczęstsze błędy banków
2. Zaspokojenie lub dodatkowe zabezpieczenie należności banku w postępowaniu pozasądowym
2.1. Przejęcie przez bank przedmiotu przewłaszczenia
2.2. Zaspokojenie banku jako zastawnika (zastaw rejestrowy)
2.3. Hipoteka przymusowa
3. Dochodzenie należności banku na drodze postępowania sądowego
3.1. Przygotowanie pozwu o zapłatę
3.2. Przebieg postępowania sądowego
3.3. Brak możliwości doręczenia pozwu – ustanowienie kuratora procesowego
3.4. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
4. Dochodzenie należności banku na drodze postępowania egzekucyjnego
4.1. Wniosek o wszczęcie egzekucji
4.2. Uprawnienia i obowiązki komornika, banku, dłużnika i osób trzecich
4.3. Środki odwoławcze przysługujące stronom w postępowaniu egzekucyjnym
4.3.1. Skarga na czynności komornika
4.3.2. Zastrzeżenia i zarzuty
4.3.3. Zażalenie na postanowienie sądu
4.4. Najczęstsze sposoby egzekucji
4.4.1. Egzekucja z ruchomości
4.4.2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
4.4.3. Egzekucja z rachunków bankowych
4.4.4. Egzekucja z wierzytelności
4.4.5. Egzekucja z nieruchomości
4.5. Podział sumy uzyskanej z egzekucji
4.6. Opłaty za czynności egzekucyjne

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia