Online
DZIAłALNOść KREDYTOWA

Proces ustanawiania i monitoringu zabezpieczeń kredytów

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 10.09.2024 09:00
Data zakończenia: 10.09.2024 14:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy banków spółdzielczych, którzy dokonują monitoringu transakcji kredytowych, analitycy kredytowi oceniający ryzyko transakcji kredytowych, pracownicy banków opiniujący transakcje kredytowe, osoby odpowiedzialne za produkty i regulacje dla Klientów oraz pracownicy odpowiedzialni za windykację w Banku.

Wymagania

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.

Cel

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie:
– metodyki zabezpieczania kredytów,
– monitoringu wartości majątku kredytobiorców,
– monitoringu wartości i płynności zabezpieczeń transakcji kredytowych,
– analizy ryzyka transakcji kredytowej,
– reagowania na zmiany w otoczeniu prawnym Banku w zakresie zabezpieczania kredytów.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia, jego uczestnik będzie potrafił dokonać:
– monitoringu wartości i płynności zabezpieczeń transakcji kredytowych,
– interpretacji wskaźników korygujących wartość zabezpieczeń,
– oceny ryzyka transakcji kredytowej na podstawie posiadanej dokumentacji.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 3 x 90 min.

Program

1) Procesy związane z zabezpieczeniem transakcji kredytowych w strukturze organizacyjnej Banku.
2) Możliwe formy zabezpieczenia transakcji kredytowej.
3) Przepisy regulujące różne formy zabezpieczenia transakcji obarczonych ryzykiem.
4) Częstotliwość monitoringu zabezpieczeń.
5) Dokumentacja będąca podstawą ustanawiania i monitoringu zabezpieczeń.
6) Analiza dokumentacji dotyczącej zabezpieczeń w tym:
– ocena wartości i płynności zabezpieczeń,
– ocena skuteczności windykacyjnej i stopnia skomplikowania procedury dochodzenia należności,
– ocena wpływu zabezpieczeń na klasyfikację należności i wysokość tworzonej rezerwy celowej.
7) Obiektywna i subiektywna ocena zabezpieczeń.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia