Online
TEMATY OGóLNOBANKOWE

Praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka klienta, identyfikacji i weryfikacji klienta oraz beneficjenta rzeczywistego

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 13.08.2024 09:00
Data zakończenia: 13.08.2024 14:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Sesja on-line adresowana jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za proces KYC oraz AML/CFT w bankach spółdzielczych. • osób odpowiedzialnych za proces KYC, • osób odpowiedzialnych za proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w tym: o AML Officerów o członków Zarządów odpowiedzialnych za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie AML o kadry kierowniczej wyższego szczebla o pracowników zespołów AML • pracowników działów: o compliance, o przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, o prawnych, o nadzoru i kontroli, o bezpieczeństwa, o oceny ryzyka, o analiz i audytu wewnętrznego.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 3 x 90 min.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:
• wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
• case study,
• ćwiczeń w grupach,
• dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

Program

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, regulacje zewnętrzne oraz wewnętrzne.
2. Klient, osoba reprezentująca, osoba upoważniona do działania w imieniu klienta.
3. Beneficjent rzeczywisty.
a) Kim jest tajemniczy beneficjent rzeczywisty?
b) W jaki sposób należy wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego, aby wypełnić wymogi
ustawy AML?
c) Identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego, ustalenie struktury własności
i kontroli, jako jeden ze środków bezpieczeństwa finansowego.
d) Konieczność ustalenia czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne (PEP).
e) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – obowiązki nałożone na podmioty
zobowiązane do rejestracji oraz na instytucje obowiązane.
f) Sankcje administracyjne nakładane na instytucje obowiązane za niewypełnianie
obowiązków związanych z wyznaczeniem beneficjenta rzeczywistego.
4. Praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego:
a) identyfikacji i weryfikacji klienta,
b) identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowania uzasadnionych czynności w celu weryfikacji jego tożsamości, ustalenia struktury własności i kontroli – w przypadku klienta będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub trustem,
c) oceny stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskania informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru,
d) bieżącego monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym:
– analizy transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne zwiedzą instytucji obowiązanej o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem,
– badania źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta– w przypadkach uzasadnionych okolicznościami,
– zapewnienia, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków.

5. Rozpoznanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i ocena jego poziomu,
w ujęciu praktycznym.
6. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP), w ujęciu praktycznym.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia