Online
DZIAłALNOść KREDYTOWA

Ocena wniosków firm na uproszczonej księgowości

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 20.08.2024 09:00
Data zakończenia: 20.08.2024 14:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane dla pracowników, którzy uczestniczą w procesie kredytowym w bankach spółdzielczych.

Wymagania

Szkolenie jest dostępne dla osób, które uczestniczą w procesie kredytowym.

Cel

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na ocenę zdolności kredytowej małego przedsiębiorcy, w tym:
1. Objaśni podstawy prawne działalności gospodarczej i zbierze odpowiednią dokumentację finansową firmy na uproszczonej księgowości.
2. Oceni uproszczone sprawozdania finansowe (w tym bilans, rachunek zysków i strat).
3. Zinterpretuje ryzyko klienta w oparciu o wyliczone wskaźniki.

Korzyści

1. ograniczenie ryzyka kredytowego banku,
2. pozyskanie nowych i utrzymanie istniejących klientów banku,
3. unikanie błędów związanych z analizą wniosków kredytowych,
4. dbałość o wizerunek banku.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z naciskiem na ćwiczenia praktyczne na przykładowych arkuszach lub sprawozdaniach finansowych oraz dyskusje, wykład i warsztaty, case study. Sesja on-line 3 x 90 min.

Program

1. Podstawy prawne działalności gospodarczej i dokumentacja podatkowa małych firm.
a. Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy.
b. Kryteria wyodrębniania małych firm i podział klientów wg statusu prawnego.
c. Źródła informacji o małych i średnich firmach.
d. Formy stosowanych rozliczeń podatkowych.
e. dokumentacja kredytowa
2. Analiza bilansu: podstawowe pozycje, zasady budowy bilansu małego przedsiębiorcy, ryzyka wynikające ze struktury, zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.
3. Analiza rachunku zysków i strat: podstawowe pozycje – uproszczona forma rachunku, ocena efektywności gospodarowania firmy, ryzyka wynikające z analizy efektywności gospodarowania.
4. Ocena poziomu konsumpcji.
5. Analiza uproszczonej formy rachunku przepływów pieniężnych.
6. Wskaźniki pozwalające ocenić zdolność kredytową.
7. Analiza arkusza AOEF małego przedsiębiorcy.
8. Raport kredytowy – elementy niezbędne do oceny zdolności kredytowej- zdolność do spłaty wyliczanie i interpretacja.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia