Online
RYZYKA BANKOWE

Ocena ryzyka zabezpieczenia ekspozycji kredytowych cz. I i II

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 19.09.2024 08:30
Data zakończenia: 20.09.2024 08:30
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

pracownicy Banków Spółdzielczych, zajmujący się procesem oceny i przeglądu przyjętych przez bank zabezpieczeń ekspozycji kredytowych

Wymagania

Podstawowa znajomość zagadnień związanych z zabezpieczeniem ekspozycji kredytowych w banku.

Cel

Przedstawienie i zapoznanie uczestników z ryzykami związanymi z zabezpieczeniem udzielonego kredytu.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2x 90 min.

Program

1. Informacje wstępne:
a) gwarancja spłaty,
b) czy można udzielić kredytu bez zabezpieczenia?? – przepisy prawa,
c) udzielenie kredytu osobie nie posiadającej zdolności kredytowej – wymagania prawne stawiane zabezpieczeniom,
d) zabezpieczenie w ramach konsorcjum bankowego,
e) podział zabezpieczeń,
2. Weksel
a) podpisy wystawcy weksla in blanco – najczęstsze błędy,
b) weksel in blanco JST,
c) deklaracja wekslowa – czy jest niezbędna?,
3. Poręczenia
a) rodzaje poręczenia (wekslowe, cywilne),
b) forma i treść poręczenia
c) zakres odpowiedzialności poręczyciela
d) wycena poręczenia jako zabezpieczenia – najistotniejsze zagadnienia
4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomej
a) pojęcie przewłaszczenia
b) jak wycenić wartość przedmiotu przewłaszczenia
c) analiza przedmiotu przewłaszczenia jako zabezpieczenie
d) rodzaje przewłaszczenia pod względem zabezpieczenia:
• przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości
• przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku
5. Hipoteka na nieruchomości
a) pojęcie hipoteki
b) przedmiot hipoteki
c) pojęcie i rodzaje nieruchomości:
• nieruchomość gruntowa,
• nieruchomość budynkowa,
• nieruchomość lokalowa,
• ułamkowa część nieruchomości,
d) części składowe nieruchomości,
e) przynależność nieruchomości,
f) wycena i aktualizacja wartości nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie udzielonej ekspozycji kredytowej:
• monitorowanie wartości nieruchomości,
• rotacja i niezależności rzeczoznawcy majątkowego, w kontekście wytycznych EBA,
• wymagania wynikające z rekomendacji nadzorczych – Rekomendacja S i J
g) wykorzystanie zabezpieczenia w formie nieruchomości w procesie pomniejszeń podstawy tworzenia rezerw i odpisów aktualizacyjnych,
h) wpływ wytycznych EBA na proces pomniejszeń podstawy tworzenia rezerw o zabezpieczenie hipoteczne,
i) ryzyko ESG a wartość zabezpieczenia na nieruchomości.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia