Online
STRATEGIA, ORGANIZACJA I ZARZąDZANIE

Obowiązki Rad Nadzorczych i Zarządów Banków w zakresie ryzyka ESG

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 19.08.2024 09:00
Data zakończenia: 19.08.2024 12:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

1. Członkowie Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem 2. Pracownicy departamentu ryzyka 3. Członkowie Rad nadzorczych BS

Wymagania

Od uczestników oczekiwana jest ogólna znajomość przepisów w zakresie zarządzania ryzykiem.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90 min.

Program

1. Wytyczne dla Rad Nadzorczych i Zarządów opracowane na podstawie wytycznych KNF, ZBP, WEF
– sprawozdawczość niefinansowa
– rola komitetu audytu
– ryzyko ESG
– wyzwania strategiczne ESG
– raporty ESG na rynku dla sektora bankowego
2. Praktyczne aspekty odpowiedniości członków organów bankowych z wykorzystaniem formularzy oceny KNF
– arkusze oceny ryzyko ESG
3. Polityki w Banku w tym polityka różnorodności, wynagrodzeń, praw człowieka- jak zbudować i zrozumieć te dokumenty
4. Analiza istotności w Strategii ESG – co oznacza i jak ją włączyć w model biznesowy banku
5. Analiza portfelowa ESG – SIZ dla Rad Nadzorczych i Zarządów
6. Raportowanie niefinansowe – CSRD, ESRS, Dyrektywa CRD6 RozpCRR3
7. Podstawowe regulacje zrównoważonego rozwoju (Taksonomia , Dyrektywa CSRD)

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia