Online
RYZYKA BANKOWE

Najważniejsze zmiany regulacyjne w obszarze wymogów kapitałowych NOWOŚĆ

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 13.09.2024 09:00
Data zakończenia: 13.09.2024 14:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

1. Członkowie Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem 2. Pracownicy departamentów ryzyka 3. Pracownicy departamentu audytu wewnętrznego 4. Osoby zajmujące się procesem ICAAP oraz wyznaczaniem wymogów kapitałowych

Wymagania

Od uczestników oczekiwana jest ogólna znajomość przepisów w zakresie zarządzania ryzykiem.

Cel

Podczas szkolenia:
1. Poznasz główne zmiany w zakresie wyznaczania wymogów kapitałowych
2. Odświeżysz aktualną wiedzę na temat wymogów kapitałowych

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 3 x 90 min.

Program

1. Regulacje nadzorcze dotyczące adekwatności kapitałowej
2. Fundusze własne – aktualne wymogi
• Składniki funduszy własnych,
• Pozycje kapitału tier 1 i tier 2,
• Pomniejszenia funduszy własnych.
3. Bufory kapitałowe
4. Wymogi w zakresie funduszy własnych (mrel) – planowane zmiany
5. Wyznaczanie wymogów kapitałowych dla poszczególnych ryzyk – aktualne wymogi
• Ryzyko kredytowe
• Ryzyko rynkowe
• Ryzyko operacyjne
6. Planowane zmiany w zakresie wyznaczania wymogów kapitałowych (crr iii, crd vi)
7. Kapitał wewnętrzny
8. Podsumowanie zmian wynikających z nowych przepisów

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia