Online
PRAWO

KREDYT HIPOTECZNY – szkolenie okresowe dla personelu kredytodawcy (z opcją egzaminu)

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 12.09.2024 09:00
Data zakończenia: 12.09.2024 12:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy Banku Spółdzielczego uczestniczący w procesie udzielania kredytu hipotecznego oraz osoby nadzorujące pracowników udzielających kredytów hipotecznych.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

W art. 59 z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami ustawodawca nałożył na banki obowiązek zapewnienia, aby cały personel kredytodawcy co najmniej raz na 3 lata odbył szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących opracowywania, oferowania lub zawierania umów o kredyt hipoteczny oraz świadczenia usług dodatkowych, np. umowy ubezpieczenia, rachunku bankowego jeżeli są one oferowane łącznie z kredytem.
Mija kolejny trzyletni okres wykonania ustawowego obowiązku, a zarząd banku ma obowiązek udokumentowania faktu przeprowadzenia szkolenia, którego celem jest przypomnienie najważniejszych zagadnień związanych z kredytowaniem hipotecznym, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i rekomendacjami nadzorców.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90 min.

Program

I. Zagadnienia wstępne:
1. Cel i główne założenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi… i ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami– czyli na co zwrócić szczególną uwagę przy stosowaniu przepisów ustawy.
2. Rekomendacja S – praktyczne zastosowanie przy kredytowaniu hipotecznym.
3. Podstawowe pojęcia.

II. Obowiązki kredytodawcy przed zawarciem umowy kredytu hipotecznego:
1. Ogólne informacje dotyczące umowy.
2. Formularz informacyjny:
a) przykład prawidłowo wypełnionego formularza,
b) dokumentowanie doręczenia formularza,
c) termin ważności informacji – zapisy w dokumencie,
d) problem świadczenia usługi doradczej,
e) asysta przedkontraktowa.
3. Szczególne obowiązki informacyjne pośrednika kredytowego przed zawarciem umowy kredytu.

III. Wniosek kredytowy, decyzja kredytowa i umowa kredytowa:
1. Wniosek kredytowy:
a) wymogi formalne wniosku,
b) termin rozpatrzenia,
c) badanie i dokumentowanie zdolności kredytowej jako warunek skutecznej obrony przed sankcją z art. 22 ukh.
2. Decyzja kredytowa:
a) wymogi formalne decyzji,
b) termin ważności,
c) dokumentowanie wydania i składania dalszych wniosków przez klienta.
3. Umowa kredytowa.

IV. Zasady realizacji szczególnych uprawnień kredytobiorców:
1. Prawo do zwrotu opłat.
2. Prawo do odstąpienia od umowy.
3. Prawo do przedterminowej spłaty zadłużenia – art. 39 UKH
4. Prawo do restrukturyzacji zadłużenia.
5. Ochrona przed wypowiedzeniem umowy.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia