Online
PRAWO

Klauzule niedozwolone w umowach bankowych – najnowsze decyzje i orzecznictwo

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 20.08.2024 09:00
Data zakończenia: 20.08.2024 10:30
Cena: 125.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do członków zarządu banku oraz pracowników zajmujących się regulacjami bankowymi, a także działaniami z zakresu compliance.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające mu na sprawną i dokładną analizę postanowień zawartych w umowach i regulaminach bankowych pod kątem występowania w nich tzw. klauzul abuzywnych.
Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił m.in.:
1) zidentyfikować postanowienia umowne, które mogą zostać uznane za niedozwolone,
2) przedsięwziąć prawidłowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia abuzywnego charakteru postanowień umownych,
3) wprowadzić do regulaminów bankowych postanowienia przewidujące możliwość ich zmiany (klauzule modyfikacyjne) zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz wykładnią Prezesa UOKiK.

Metodyka

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program

1. Klauzule niedozwolone w umowach bankowych – informacje ogólne
1.1 Właściwe przepisy
1.2 Pojęcie konsumenta
1.3 Przesłanki uznania klauzuli za niedozwoloną
1.4 Kontrola abuzywności
2. Najnowsze decyzje Prezesa UOKiK i Rzecznika Finansowego
2.1 Klauzule modyfikacyjne
2.2 Śmierć jednego ze współposiadaczy rachunku wspólnego
2.3 Wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia dotyczącego kredytu
2.4 Usuwanie klauzul niedozwolonych z obowiązujących umów
2.5 Pożyczki (kredyty) „na klik”
2.6 Inne
3. Orzecznictwo sądowe
3.1 Wysokość prowizji za udzielenie kredytu
3.2 Ograniczenie możliwości przelewu wierzytelności przez kredytobiorcę
3.3 Inne

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia