Online
STRATEGIA, ORGANIZACJA I ZARZąDZANIE

#ESG – zrównoważone finansowanie oraz zielona gospodarka – jak postrzegać zakres ESG z perspektywy Banku Spółdzielczego?

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 05.08.2024 09:00
Data zakończenia: 05.08.2024 12:15
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

1. Przedstawicieli Banków będących decydentami w zakresie planów działania oraz strategii 2. Członków Zarządu nadzorujących zarządzanie ryzykiem 3. Pracowników jednostek ryzyka kredytowego 4. Przedstawicieli Banków odpowiedzialnych za ofertę produktową 5. Pozostałych pracowników Banków, dla których temat ‘zielonych finansów’, ‘zrównoważonego finansowania’, ‘ESG” jest interesującym zagadnieniem

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Przedstawienie zakresu aktualnych oraz planowanych regulacji Parlamentu Europejskiego i Rady dot. zrównoważonego finansowania w świetle realizowanego projektu Zielonego Europejskiego Ładu wraz z oczekiwanym pakietem działań, które wskazane są do wdrożenia w instytucjach finansowych w zgodzie ze standardem ESG.
W ramach przedstawionego zakresu omówione zostaną pakiety regulacji, które zostały już opublikowane w wersji ostatecznej oraz te, które są w konsultacjach bądź trwają dyskusje nad ich powołaniem.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione wytyczne wraz z terminami ich wdrożenia, dostępnym zakresem wymaganych działań po stronie instytucji finansowych.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90min.

Program

I. Wytyczne Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonej gospodarki oraz zrównoważonego finansowania, tj. m.in.:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych
2. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanymi z klimatem (2019/C 209/01)
3. CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive (dyrektywy w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju) projekt zgłoszony 21 kwietnia 2021 r.
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 – dotyczące tzw. Taksonomii
5. Projekt dwóch zestawów technicznych kryteriów screeningowych dot. taksonomii opublikowany 21 kwietnia 2021 r. przez Komisję Europejską
6. Strategia „Od pola do stołu’ jako element Zielonego Ładu kompleksowo uwzględniająca m.in. wyzwania związane ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi (projekt kluczowy dla rolnictwa oraz finansowania inwestycji z tą branżą związanych)

II. Plan działań Komisji Europejskiej w obszarze zrównoważonego wzrostu jako realizacja standardu Zielonego Europejskiego Ładu:

1. oczekiwania wobec przedsiębiorstw w zakresie zmiany kierunku działań dot. zrównoważonego finansowania
2. oczekiwania wobec sektora finansowego:
• stosowania nowych wytycznych wraz z identyfikacją zrównoważonych źródeł finansowania
• taksonomia stanowiąca nawigację dla działań prowadzących do neutralności klimatycznej
3. zaangażowanie EBA w obszar zrównoważonego finansowania #sustainable finance, #ESG
4. taksonomia jako wytyczna budowania zrównoważonej gospodarki w UE – praktyczne aspekty

III. Planowane regulacje, wytyczne, aktualny status prac – przedstawienie oraz omówienie dostępnego zakresu informacji oraz materiałów.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia