Online
PRAWO

Efektywne formy zabezpieczenia spłaty kredytu, w szczególności w drodze ustanowienia hipoteki i przy wykorzystaniu zabezpieczenia w formie weksla in blanco

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 11.07.2024 09:00
Data zakończenia: 11.07.2024 14:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do pracowników banków zajmujących się ustanawianiem zabezpieczeń spłaty kredytu na rzecz banku.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające mu na prawidłowe ustanowienie oraz zmianę prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, w tym:
1. wybór odpowiedniego sposobu zabezpieczenia, w zależności od charakteru wierzytelności kredytowej oraz sytuacji majątkowej kredytobiorcy,
2. prawidłowe przygotowanie (wypełnienie) dokumentów związanych z ustanowieniem lub zmianą zabezpieczenia na rzecz banku,
3. poprawne sformułowanie wniosku o wpis zabezpieczenia do odpowiedniego rejestru (rejestru zastawów, księgi wieczystej),
4. zweryfikowanie, czy doszło do skutecznego ustanowienia wybranej formy zabezpieczenia (np. w drodze analizy treści księgi wieczystej),
5. uniknięcie najbardziej typowych i najczęściej spotykanych w praktyce błędów związanych z ustanawianiem zabezpieczeń na rzecz banku.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 3 x 90 min.
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z wykorzystaniem praktycznych kazusów (studiów przypadków) związanych z omawianą problematyką.
Materiały przekazywane uczestnikom zawierają m.in. odpowiedzi do każdego z kazusów oraz test wiedzy do samodzielnego rozwiązania.

Program

1. Ogólne zasady przyjmowania zabezpieczeń przez banki
1.1. Dopuszczalność udzielenia kredytu bez zabezpieczenia
1.2. Zabezpieczenie kredytu
1.3. Nadzabezpieczenie

2. Rodzaje prawnych zabezpieczeń
2.1. Weksel własny in blanco
2.1.1. Wystawienie weksla in blanco
2.1.2. Elementy weksla in blanco
2.1.3. Deklaracja do weksla in blanco
2.1.4. Poręczenie wekslowe – awal (art. 30–32 pr. weksl.)

2.2. Poręczenie (art. 876–887 k.c.)
2.2.1. Udzielanie poręczenia
2.2.2. Rodzaje poręczenia
2.2.3. Treść poręczenia
2.2.4. Zakres zobowiązania poręczyciela
2.2.5. Wygaśnięcie zobowiązania poręczyciela
2.2.6. Poręczenie wekslowe a tzw. zwykłe poręczenie

2.3. Przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie (art. 509–518 k.c.)
2.3.1. Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu
2.3.2. Rodzaje przelewu wierzytelności
2.3.3. Zawarcie umowy przelewu wierzytelności
2.3.4. Treść umowy
2.3.5. Elementy umowy przelewu
2.3.6. Umowa przelewu zawarta pod warunkiem rozwiązującym
2.3.7. Umowa przelewu zawarta pod warunkiem zawieszającym

2.4. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym (art. 95–109 k.c.)

2.5. Zastaw rejestrowy
2.5.1. Ustanowienie zastawu rejestrowego
2.5.2. Przedmiot zastawu rejestrowego
2.5.3. Umowa zastawnicza
2.5.4. Treść umowy
2.5.5. Strony umowy zastawniczej
2.5.6. Zbieg obciążeń
2.5.7. Wygaśnięcie zastawu
2.5.8. Zaspokojenie zastawnika

2.6. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
2.6.1. Forma przewłaszczenia
2.6.2. Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości (art. 155–170 oraz 710–719 k.c.)
2.6.3. Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku (art. 155–170 oraz 835–845 k.c.)
2.6.4. Przewłaszczenie nieruchomości

2.7. Kaucja

2.8. Blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

2.9. Zabezpieczenia finansowe
2.9.1. Pojęcie zabezpieczenia finansowego
2.9.2. Podmiot mogący ustanowić zabezpieczenie finansowe
2.9.3. Przedmiot zabezpieczenia finansowego
2.9.4. Rodzaje zabezpieczeń finansowych
2.9.5. Ustanowienie zabezpieczenia finansowego
2.9.6. Odnotowanie zabezpieczenia finansowego
2.9.7. Zaspokajanie roszczeń banku z zabezpieczenia finansowego
2.9.8. Zabezpieczenie finansowe a postępowanie upadłościowe
2.9.9. Wygaśnięcie zabezpieczenia finansowego

2.10 Hipoteka umowna (art. 65 u.k.w.h.)
2.10.1. Charakter zabezpieczenia hipotecznego
2.10.2. Przedmiot hipoteki
2.10.3. Hipoteka łączna
2.10.4. Repartycja hipoteki
2.10.5. Zakres obciążenia hipoteką
2.10.6. Wierzytelność hipoteczna
2.10.7. Ustanowienie i powstanie hipoteki
2.10.7.1. Dokumenty niezbędne do ustanowienia hipoteki
2.10.7.2. Forma ustanowienia hipoteki
2.10.7.4. Suma hipoteczna
2.10.7.5. Klauzule niedozwolone
2.10.8. Zmiana treści hipoteki
2.10.8.1. Zasady zmiany treści hipoteki
2.10.8.2. Zastąpienie zabezpieczonej wierzytelności inną wierzytelnością
2.10.8.3. Zmiana przedmiotu hipoteki łącznej
2.10.8.4. Zmiana pierwszeństwa hipotek
2.10.8.5. Zmiana wierzyciela hipotecznego
2.10.9. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej
2.10.10. Wygaśnięcie hipoteki i opróżnione miejsce hipoteczne
2.10.10.1. Przyczyny wygaśnięcia hipoteki
2.10.10.2. Skutki wygaśnięcia hipoteki
2.10.10.3. Opróżnione miejsce hipoteczne

2.11. Hipoteka przymusowa

2.12. Akt notarialny (art. 777 § 1 pkt 4, 5 i 6 k.p.c.)

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia