Online
TEMATY OGóLNOBANKOWE

Beneficjent rzeczywisty – czy potrafisz go ustalić?

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 21.08.2024 09:00
Data zakończenia: 21.08.2024 10:30
Cena: 125.00 netto zł/os.

Adresaci

Osoby odpowiedzialne za ppp i ft w Banku, pracownicy nawiązujący relacje z klientami, pracownicy obsługi klientów (doradcy/opiekunowie klienta).

Wymagania

Brak wymagań wstępnych. Mile widziane zapoznanie się z ustawą.

Cel

Podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników w temacie ppp i ft co ułatwi realizację nałożonych na Bank obowiązków ustawowych.

Korzyści

1. Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze.
2. Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania Banku w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku Banku.
3. Pracownicy będą wiedzieli, jak ustalić beneficjenta rzeczywistego i jak postępować kiedy ustalić go nie można.

Metodyka

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program

1. Wyjaśnienie pojęcia beneficjent rzeczywisty.
2. Kolejność kroków przy ustalaniu beneficjenta rzeczywistego.
3. Jakie dane beneficjenta bank musi posiadać?
4. Beneficjent rzeczywisty a PEP.
5. Co to znaczy udokumentowany brak możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego?
6. Co ma zrobić Bank kiedy nie może ustalić beneficjenta rzeczywistego lub brak mu jego danych?

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia