Online
DZIAłALNOść KREDYTOWA

Analiza zdolności kredytowej kredytobiorców prowadzących działalność gospodarczą

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 30.09.2024 09:00
Data zakończenia: 30.09.2024 14:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy banków spółdzielczych, którzy oferują produkty kredytowe, analitycy kredytowi oceniający ryzyko transakcji kredytowych, pracownicy banków zarówno opiniujący jak i monitorujący transakcje kredytowe oraz osoby odpowiedzialne za produkty i regulacje dla Klientów.

Wymagania

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.

Cel

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie:
– metodyki udzielania kredytów,
– analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców,
– analizy wartości i płynności zabezpieczeń transakcji kredytowych,
– analizy ryzyka transakcji kredytowej,
– reagowania na zmiany w otoczeniu prawnym Banku w zakresie udzielania kredytów.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia, jego uczestnik będzie potrafił dokonać:
– analizy wartości i płynności zabezpieczeń transakcji kredytowych,
– interpretacji wskaźników i wyników finansowych,
– oceny ryzyka transakcji kredytowej na podstawie otrzymanej od klienta dokumentacji.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 3x 90 min.

Program

1) Ryzyko transakcji kredytowej.
2) Zasady funkcjonowania produktów kredytowych dla przedsiębiorstw w kontekście oceny ryzyka kredytowego.
3) Dokumentacja finansowa kredytobiorców prowadzących działalność gospodarczą.
4) Analiza dokumentacji finansowej w tym źródeł dochodu z działalności gospodarczej.
5) Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców prowadzących działalność gospodarczą w tym:
 ocena ilościowa,
 ocena jakościowa.
6) Obiektywna i subiektywna ocena kredytobiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia