Online
RYZYKA BANKOWE

Adekwatność kapitałowa (Bazylea III i IV)

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 03.09.2024 09:00
Data zakończenia: 03.09.2024 14:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do kadry kierowniczej oraz pracowników odpowiedzialnych za wyznaczanie adekwatności kapitałowej, pracowników kontroli wewnętrznej, audytu a także Członków Zarządu oraz Członków Rad Nadzorczych.

Wymagania

Poziom szkolenia: podstawowy / średniozaawansowany.
Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników, którzy zarówno posiadają doświadczenie w monitorowaniu adekwatności kapitałowej, jak i dopiero rozpoczynają pracę w komórkach ryzyka, kontroli wewnętrznej, audytu czy compliance a także Członków Zarządu banków oraz Członków Rad Nadzorczych.

Cel

Uczestnik pozna najważniejsze aspekty adekwatności kapitałowej banku (Filar I, Filar II – ICAAP i Filar III), zarówno obecnie obowiązujących, jak i przyszłych rozwiązań (Bazylea III i IV). Nacisk zostanie położony na wyznaczanie wymogów kapitałowych (Filar I) za pomocą metod standardowych (ryzyko kredytowe, operacyjne i walutowe).

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia, prowadzone w formie wykładu wraz z przedstawieniem studiów przypadków oraz przykładów wynikających z wiedzy i doświadczenia prowadzącego. Czas trwania 3 x 90min.

Program

1. Adekwatność kapitałowa – wprowadzenie
2. Fundusze własne. Bufory kapitałowe
3. Wskaźnik dźwigni
4. Filar I (Bazylea III, Bazylea IV)
 Ryzyko kredytowe
 Ryzyko rynkowe
 Ryzyko operacyjne
5. Filar II (ICAAP, ryzyka II filaru, ocena nadzorcza)
6. Filar III (dyscyplina rynkowa, ujawnienia)

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia