Zabezpieczenia kredytów, szacowanie i weryfikacja wartości zabezpieczeń

Szkolenie - bazowe

Program:

1. Informacje wstępne:
a) gwarancja spłaty,
b) czy można udzielić kredytu bez zabezpieczenia?? - przepisy prawa,
c) udzielenie kredytu osobie nie posiadającej zdolności kredytowej - wymagania prawne stawiane zabezpieczeniom,
d) zabezpieczenie w ramach konsorcjum bankowego,
e) podział zabezpieczeń
2. Weksel
a) podpisanie weksla in blanco,
b) weksel in blanco JST,
c) deklaracja wekslowa - czy jest niezbędna?
3. Poręczenia
a) rodzaje poręczenia (wekslowe, cywilne),
b) forma i treść poręczenia
c) zakres odpowiedzialności poręczyciela
d) wycena poręczenia jako zabezpieczenia - najistotniejsze zagadnienia
4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomej
a) pojęcie przewłaszczenia
b) jak wycenić wartość przedmiotu przewłaszczenia
c) analiza przedmiotu przewłaszczenia jako zabezpieczenie
d) rodzaje przewłaszczenia pod względem zabezpieczenia:
· przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości
· przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku
5. Hipoteka na nieruchomości
a) pojęcie hipoteki
b) przedmiot hipoteki
c) pojęcie i rodzaje nieruchomości:
· nieruchomość gruntowa,
· nieruchomość budynkowa,
· nieruchomość lokalowa,
· ułamkowa część nieruchomości,
· rodzaje praw związane z nieruchomościami: własność, użytkowanie wieczyste,
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
d) części składowe nieruchomości,
e) przynależność nieruchomości,
f) ekspektatywa nieruchomości,
g) wycena i aktualizacja wartości nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie udzielonej ekspozycji kredytowej:
· operat szacunkowy jako narzędzie wykorzystywane przez bank do wyznaczenia wartości nieruchomości - najważniejsze zagadnienia oraz problemy,
· monitorowanie wartości nieruchomości,
· rotacja i niezależności rzeczoznawcy majątkowego, w kontekście wytycznych EBA,
· wymagania wynikające z rekomendacji nadzorczych - Rekomendacja S i J
h) wykorzystanie zabezpieczenia w formie nieruchomości w procesie pomniejszeń podstawy tworzenia rezerw i odpisów aktualizacyjnych

  • Miejsce szkolenia: Lututów
  • Data rozpoczęcia: 08.07.2022
  • Data zakończenia: 08.07.2022
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 330.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub poczta) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Zabezpieczenia kredytów, szacowanie i weryfikacja wartości zabezpieczeń

Data: 08.07.2022

Miejsce szkolenia: Lututów

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×