Wymiana doświadczeń – spółdzielczy system kształcenia i doskonalenia zawodowego

Opis projektu:

Projekt realizowany od 1 lipca 2013 r. do 30 listopada 2013 r. Wartość projektu wynosiła 20.145 EURO, z czego 100% stanowiła przyznana dotacja. Projekt realizowano na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO03-37225 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, będącą Narodową Agencją programu Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”.

Projekt miał na celu wsparcie standaryzacji wzorców polityki personalnej i profesjonalizację systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr bankowości spółdzielczej. W wyniku dyskusji i prac w trakcie wyjazdu zostały opracowane Rekomendacje dla Banków Spółdzielczych SGB w tym zakresie, które zostały później przekazane Bankom. Wizyta w Akademie Deutscher Genossenschaften e.V. i lokalnym banku spółdzielczym pozwoliła pozyskać wiedzę i doświadczenia posiadane przez partnera niemieckiego w zakresie tworzenia i funkcjonowania systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr niemieckiego sektora bankowości spółdzielczej.

W projekcie wzięli udział przedstawiciele instytucji przyjmującej – Akademie Deutscher Genossenschaften e.V., z dwóch niemieckich banków spółdzielczych oraz 8 instytucji z Polski: Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie, Banku Spółdzielczego w Goleniowie, Banku Spółdzielczego w Koronowie, Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej, Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, Banku Spółdzielczego w Sztumie, SGB-Banku S.A. oraz BODiE.

Zrealizowane działania:

  1. Przygotowanie kulturowe, językowe i pedagogiczne uczestników polskich.
  2. Wymiana doświadczeń w dniach 25-31.08.2013 r. w ADG w Montabaur (Niemcy).
  3. Opracowanie i upowszechnienie Rekomendacji dla sektora bankowości spółdzielczej.

Liczba przeszkolonych osób:

15, co stanowiło 100% zakładanego wskaźnika.

Zespół projektowy BODiE:

Koordynator projektu – Maciej Wojtaszek

  • Data rozpoczęcia: 01.07.2013
  • Data zakończenia: 30.11.2013
  • Wartość projektu: 20.145,00 EUR PLN
  • Wartość dofinansowania: 20.145,00 EUR PLN
  • Numer umowy: 2013-1-PL1-LEO03-37225
  • Instytucja dofinansująca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (w ramach Programu Leonardo da Vinci)
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×