Trening udzielania informacji zwrotnej

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

kierownicy zespołów, dyrektorzy placówek, członkowie Zarządów banków spółdzielczych

Wymagania:

Szkolenie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Cel:

▪ Uaktywnienie Doradców do aktywnej pracy z Klientami, poszerzania pakietów sprzedażowych –
cross i deep sellingu, nastawienie na proaktywność w sprzedaży. Planowanie aktywności
i monitorowanie ich realizacji.
▪ Zachęcanie Doradców do usprawniania swojej pracy poprzez przekazywanie informacji zwrotnych
i zapraszanie do rozwoju umiejętności.
▪ Sprawne przechodzenie przez zmiany, szukanie w nich szans na usprawnianie kontaktów
z Klientami oraz na pracę w zespole.

Korzyści:

▪ Wzmocnienie pewności siebie Doradców i łatwiejsza praca z codziennymi aktywnościami sprzedażowymi.
▪ Rozwijanie umiejętności i zmiana postaw w celu zwiększania własnego wpływu na pracę, relacje i wyniki sprzedażowe.
▪ Zwiększenie otwartości na szalejące zmiany, radzenie sobie z wielością zadań i presją czasu.

Możliwość dofinansowania szkolenia w ramach EFS.

Metodyka:

Szkolenie stacjonarne w formie warsztatu.

Program:

1. Informacja zwrotna jako inspiracja do rozwoju.
2. Wzmacniająca informacja zwrotna i konstruktywna krytyka służąca zmianie zachowań z nieskutecznych na skuteczne.
3. Model skutecznej informacji zwrotnej.
4. Otwartość na informacje zwrotne i czerpanie z nich siły do działania.

  • Miejsce szkolenia: Poznań
  • Data rozpoczęcia: 13.11.2023
  • Data zakończenia: 13.11.2023
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 490.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub poczta) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Trening udzielania informacji zwrotnej

Data: 13.11.2023

Miejsce szkolenia: Poznań

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×