System Kontroli Wewnętrznej w Banku Spółdzielczym

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni oraz osoby wykonujący w banku kontrolę wewnętrzną, stanowiska ds. ryzyka zgodności członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

Wymagania:

Podstawowa znajomość zagadnień związanych z kontrolą oraz ogólna wiedza z zakresu przepisów prawa i rekomendacji KNF.

Cel:

Doskonalenie wiedzy na temat systemu kontroli wewnętrznej w banku. Doskonalenie warsztatu uczestników systemu kontroli wewnętrznej: członków Rady Nadzorczej, Zarządu, pracownika komórki zgodności, kontrolera wewnętrznego. Przykłady w zakresie organizacji systemu kontroli wewnętrznej.

Korzyści:

Umiejętność organizacji systemu kontroli wewnętrznej w Banku po zmianie przepisów zewnętrznych.

Metodyka:

Szkolenie stacjonarne
6 godzin zegarowych

Program:

1. System kontroli wewnętrznej w Banku spółdzielczym
a) Prawo bankowe
b) Rozporządzenie Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach,
c) Rekomendacja H dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach wydana przez KNF w 2017r
d) Rekomendacja Z dotycząca ładu wewnętrznego w bankach wydana przez KNF w 2020 r.
e) Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez KNF 2014r r
f) Wytyczne EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego (wydanie drugie) z dnia 2 lipca 2021r (EBA/GL/2021/05)
g) Metodyka BION wydana przez UKNF
2. Organizacja systemu kontroli wewnętrznej w banku spółdzielczym,
a) funkcja kontroli
b) badanie zgodności
c) audyt wewnętrzny
3. Standardy działania oraz konflikt interesów,
4. Wzajemne relacje, zasady działania, uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność Rady Nadzorczej i Zarządu oraz członków Komitetu Audytu.
5. Stanowisko audytu wewnętrznego i stanowisko ds. zgodności w regulacjach wewnętrznych
a) zasady zatrudniania i zwalniania wynikające z przepisów prawa
b) zasady wynagradzania,
c) niezależność funkcjonalna i organizacyjna
6. Procedury wewnętrzne w Banku Spółdzielczym w obszarze audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i badania zgodności,
7. Matryca funkcji kontroli,
a) testowanie poziome,
b) testowanie pionowe,
c) dobór próby,
8. Sprawozdawczość z zakresu systemu kontroli wewnętrznej - sprawozdania dla Zarządu i Rady Nadzorczej (realizacja zadań, kontrola, zgodność, audyt),
a) częstotliwość,
b) zakres,
c) forma.

  • Miejsce szkolenia: Warszawa
  • Data rozpoczęcia: 02.06.2022
  • Data zakończenia: 02.06.2022
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 410.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub poczta) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: System Kontroli Wewnętrznej w Banku Spółdzielczym

Data: 02.06.2022

Miejsce szkolenia: Warszawa

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×