Sprawozdawczość obligatoryjna COREP, planowane zmiany

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

1. Pracownicy rozpoczynający pracę w komórkach odpowiedzialnych za sprawozdawczość
2. Pracownicy, którzy przygotowują sprawozdania obligatoryjne, a chcą usystematyzować swoją wiedzę

Wymagania:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w Zespołach zajmujących się sprawozdawczością i osób średniozaawansowanych.
Wymagania wstępne:
1. Podstawowa znajomość rachunkowości banku spółdzielczego: plan kont, ewidencja
2. Ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego

Cel:

1. Rozwój kompetencji uczestników szkolenia w zakresie zasad wypełniania poszczególnych raportów sprawozdania COREP ITS
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie miał uporządkowaną wiedzę z zakresu sprawozdawczości i będzie potrafił:
· przypisać poszczególne elementy funduszy własnych banku na raporcie CA1
· dokonać klasyfikacji aktywów banku do poszczególnych klas ekspozycji
· prawidłowo wypełnić raporty CR, MKR, OP, GOV, Ostrożnej wyceny
· zaplanować jak przegotować bank do zmian wynikających z CRR 2 (zmiany do Rozporządzenia 575/2013)

Korzyści:

Organizacja
1. Pracownik uzyska kompetencje pozwalające na spełnienie obowiązków wynikających z Uchwały NBP / Dyrektywy 575/2013
Uczestnik
2. Uzyskasz kompleksową informację o obowiązkach sprawozdawczych banku spółdzielczego
3. Uzyskasz wiedzę o przygotowaniu sprawozdań COREP ITS
4. Uzyskasz wiedzę o zmianach planowanych za około rok w sprawozdaniu COREP ITS
5. Na szkoleniu dostaniesz przykładowe raporty wraz z opisem wypełniania do wykorzystania w Banku

Metodyka:

1. Wykład
2. Prezentacja przykładów do wykorzystania w Banku
3. Rozwiązanie problemów i odpowiedzi na pytania
4. Odpowiedzi na zapytania uczestników przez wykładowcę po szkoleniu

Program:

1. Sprawozdawczość obligatoryjna COREP
a. CA: Kalkulacja współczynnika adekwatności kapitałowej
b. CR SA: Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego
c. OPR: Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego
d. MKR FX Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego (pozycja walutowa)
e. Ostrożna wycena
f. GOV - ekspozycje wobec instytucji rządowych i samorządowych
2. Ekspozycje nieobsługiwane
a. wpływ na fundusze własne
b. wyliczenie kwot pomniejszających fundusze własne
3. Zmiany w Rozporządzeniu 575/2013
a. Fundusze własne i Zobowiązania kwalifikowane
b. Zmiany dotyczące klas ekspozycji w sprawozdaniu COREP
c. Zmiany dotyczące dużych ekspozycji
d. Pozostałe

  • Miejsce szkolenia: Poznań
  • Data rozpoczęcia: 30.11.2020
  • Data zakończenia: 30.11.2020
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 390.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 420.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Sprawozdawczość obligatoryjna COREP, planowane zmiany

Data: 30.11.2020

Miejsce szkolenia: Poznań

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Sprawozdawczość obligatoryjna COREP, planowane zmiany

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×