Spis wierzytelności – czy zostałem dobrze ujęty? Weryfikacja i zaskarżenie spisu wierzytelności. Pozycja wierzytelności banku na spisie wierzytelności w zależności od posiadanego zabezpieczenia

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Szkolenie jest adresowane do pracowników banków zajmujących się restrukturyzacją oraz windykacją zobowiązań w sytuacji niewypłacalności bądź zagrożenia niewypłacalnością klienta banku.

Wymagania:

Podstawowa wiedza w zakresie przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych.

Cel:

Kompleksowe przedstawienie problematyki związanej z weryfikacją karty ze spisu wierzytelności, w tym informacji o zabezpieczeniach rzeczowych, a także możliwych działań, gdy dane na karcie ze spisu są nieprawidłowe.

Metodyka:

Szkolenie stacjonarne.

Program:

1. Spis wierzytelności, co to za dokument i skąd możemy go uzyskać:

a) po co jest spis wierzytelności,
b) termin na przygotowanie spisu,
c) analiza przykładowej karty ze spisu,
d) uzyskanie karty ze spisu wierzytelności.

2. Weryfikacja karty ze spisu wierzytelności przez wierzyciela rzeczowego, na co zwrócić uwagę:

a) odsetki – gdzie ich szukać i czy zostały prawidłowo wyliczone
b) prawo głosu,
c) wartość zabezpieczeń,
d) objęcie układem,
e) rodzaje zabezpieczeń brane pod uwagę przy sporządzaniu karty (hipoteka, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie, cesja wierzytelności

3. Sprzeciw, uzupełnienie, a może wykreślenie ze spisu?

a) termin na złożenie sprzeciwu oraz jego treść,
b) przebieg postępowania sprzeciwowego,
c) inne możliwości zamiast sprzeciwu.

  • Miejsce szkolenia: Poznań
  • Data rozpoczęcia: 28.10.2021
  • Data zakończenia: 28.10.2021
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 470.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 470.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub poczta) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Spis wierzytelności – czy zostałem dobrze ujęty? Weryfikacja i zaskarżenie spisu wierzytelności. Pozycja wierzytelności banku na spisie wierzytelności w zależności od posiadanego zabezpieczenia

Data: 28.10.2021

Miejsce szkolenia: Poznań

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (DzU 2018, poz. 1000).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Spis wierzytelności – czy zostałem dobrze ujęty? Weryfikacja i zaskarżenie spisu wierzytelności. Pozycja wierzytelności banku na spisie wierzytelności w zależności od posiadanego zabezpieczenia

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×