Sądowa i administracyjna egzekucja z rachunku bankowego. Wpływ upadłości posiadacza na umowę rachunku bankowego

Adresaci:

Pracownicy banków zajmujący się obsługą zajęć egzekucyjnych oraz osoby zainteresowane problematyką szkolenia.

Wymagania:

Brak wymagań wstępnych.

Cel:

Celem szkolenia jest omówienie całości problematyki sądowej i administracyjnej egzekucji z rachunku bankowego z punktu widzenia banku i jego interesów. W ramach szkolenia omówione zostaną najczęściej występujące w praktyce problemy związane z realizacją zajęć rachunków, w tym rachunków VAT. Obecnie obowiązująca regulacja prawna generuje szereg ryzyk prawnych po stronie banku. Ryzyka te wynikają po części z odmiennej interpretacji przepisów, jaką prezentują banki oraz organy egzekucyjne. Z pomocą może tutaj przyjść wnikliwa analiza orzecznictwa sądowego, które dotyczy tego obszaru. Odpowiada ono na szereg wątpliwości występujących w praktyce, a zastosowanie się do niego pozwala ograniczyć ryzyko poniesienia przez bank odpowiedzialności za niewłaściwą realizację obowiązków ustawowych. W ramach przyjęcia i realizacji zajęcia rachunku bankowego występuje szereg podmiotów, takich jak wierzyciel, dłużnik, organ egzekucyjny i bank. Podmioty te mogą mieć różne interesy. Poznanie tych interesów oraz obszarów, gdzie mogą zostać naruszone, również umożliwia ograniczenia ryzyk. Ponadto omówiony zostanie wpływ upadłości na umowę rachunku bankowego.

Program:

• Uwagi wstępne
• Podmioty występujące przy realizacji zajęcia rachunku bankowego
• Przepisy regulujące sądową i administracyjną egzekucję z rachunku bankowego
• Różnica pomiędzy sądową i administracyjną egzekucją z rachunku bankowego
• Przebieg egzekucji z rachunku bankowego
• Przeszkody do wykonania zajęcia rachunku bankowego
• Zbieg egzekucji sądowej [komorniczej], sposób postępowania, ustalenie organu właściwego
• Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej, sposób postępowania, ustalenie organu właściwego
• Zbieg egzekucji administracyjnych, sposób postępowania, ustalenie organu właściwego
• Zbieg egzekucji sądowej/administracyjnej i zabezpieczenia sądowego/administracyjnego na rachunku bankowym
• Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym, kwota wolna a inne wyłączenia spod egzekucji, jak liczyć kwotę wolną
• Inne ograniczenia w egzekucji z rachunku bankowego, świadczenia nie podlegające zajęciu na rachunku bankowym, egzekucja z dopłat w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego. Analiza przypadków.
• Wypłata z rachunku na poczet bieżącego wynagrodzenia i inne dopuszczalne wypłaty
• Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a zajęcie rachunku bankowego
• Zajęcie rachunku bankowego a blokada KAS
• Zajęcie rachunku VAT
• Zajęcie podstawowego rachunku płatniczego
• Zajęcie rachunku bankowego rodzinnego
• Zajęcie rachunku bankowego a pobieranie przez opłat i prowizji
• Zajęcie rachunku bankowego a kredyt, czy realizować zajęcie w ciężar kredytu
• Zajęcie rachunku bankowego a ogłoszenie upadłości posiadacza rachunku lub jednego z posiadaczy rachunku bankowego
• Zajęcie rachunku bankowego a śmierć posiadacza rachunku
• Rozwiązanie umowy rachunku bankowego po zajęciu, obowiązki banku, procedura
• Udzielanie organowi egzekucyjnemu informacji objętych tajemnicą bankową
• Egzekucja z rachunku bankowego wspólnego
• Egzekucja z rachunku bankowego wspólnego małżeńskiego
• Egzekucja z rachunku bankowego wspólnego spółki cywilnej
• Egzekucja z rachunku bankowego, do którego wydano książeczkę imienną
• Odpowiedzialność banku za realizację zajęcia
• Wpływ upadłości posiadacza na umowę rachunku bankowego
• Pytania uczestników szkolenia

  • Miejsce szkolenia: Lututów
  • Data rozpoczęcia: 07.03.2024
  • Data zakończenia: 07.03.2024
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 420.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub poczta) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Sądowa i administracyjna egzekucja z rachunku bankowego. Wpływ upadłości posiadacza na umowę rachunku bankowego

Data: 07.03.2024

Miejsce szkolenia: Lututów

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×