Restrukturyzacja kredytobiorcy z perspektywy banku jako wierzyciela

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Webinar jest adresowany dla pracowników banków zajmujących się restrukturyzacją oraz windykacją zobowiązań w sytuacji niewypłacalności bądź zagrożenia niewypłacalnością klienta banku.

Wymagania:

brak

Cel:

Podczas webinaru uczestnicy poznają kluczowe etapy postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorcy z perspektywy wierzyciela - banku. Prelegenci skupią się w szczególności na pozycji prawnej oraz uprawnieniach wierzyciela w pozasądowym postępowaniu o zatwierdzenie układu (z uwzględnieniem obwieszczenia o dniu układowym) oraz postępowaniu sanacyjnym.

Korzyści:

W ramach webinaru odpowiemy na pytania:
· Kiedy i w jaki sposób bank dowie się o restrukturyzacji kredytobiorcy,
· jak szeroką ochronę przeciwegzekucyjną otrzyma przedsiębiorca i co to oznacza dla banku jako wierzyciela,
· czy bank po otwarciu postępowania będzie mógł kontynuować postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku kredytobiorcy,
· kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu,
· czy bank może potrącić wierzytelność w trakcie restrukturyzacji,
· w jaki sposób przedsiębiorca może zrestrukturyzować wierzytelności banku,
· czy bank ma wpływ na treść propozycji układowych,
· kiedy przedsiębiorca może narzucić bankowi propozycje spłaty wierzytelności,
· czy posiadane przez bank zabezpieczenia na majątku przedsiębiorcy uchronią wierzytelność przed restrukturyzacją,
· czy można zawierać porozumienie pozaukładowe,
· jakich informacji bank może oczekiwać od nadzorcy układu, nadzorcy sądowego oraz zarządcy,
· czy bank ma wpływ na wybór doradcy restrukturyzacyjnego,
· jak długo trwa proces restrukturyzacji,
· jakie informacje bank znajdzie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,
· jak głosować nad układem za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych,
· w jaki sposób bank może wyrazić sprzeciw co do sposobu restrukturyzacji wierzytelności,
· co może zrobić bank w sytuacji, w której przedsiębiorca nie realizuje postanowień układu,

Metodyka:

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2h.

Program:

1. Rozpoczęcie procesu restrukturyzacji klienta banku.
a) Reakcja banku na zawiadomienie o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji
2. Przebieg postępowań restrukturyzacyjnych.
a) Schemat przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych
b) Funkcjonalności Krajowego Rejestru Zadłużonych
3. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz skutki obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego.
a) Zakaz wypowiadania umów, spis umów o podstawowym znaczeniu
b) Zawieszenie postępowań egzekucyjnych
c) Zakaz potrąceń
d) Zakaz regulowania bieżących zobowiązań
4. Restrukturyzacja zobowiązań banku.
a) Objęcie wierzytelności układem
b) Treść propozycji układowych
c) Rola i znaczenie ustanowionych zabezpieczeń
5. Rola doradcy restrukturyzacyjnego.
a) Zakres przekazywanych informacji
b) Opinia o możliwości wykonania układu
c) Test prywatnego wierzyciela
6. Głosowanie nad układem za pośrednictwem KRZ.
a) Sposoby głosowania nad układem
b) Zmiana oddanego głosu
7. Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia przyjętego układu.
a) Zastrzeżenia wierzyciela
b) Przesłanki odmowy zatwierdzenia układu
c) Zaskarżenie układu przez wierzyciela
8. Wykonywanie układu.
a) Uchylenie i zmiana układu
b) Porozumienia pozaukładowe
9. Case study.
10. Podsumowanie.

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 06.09.2022 10:00
  • Data zakończenia: 06.09.2022
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 95.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Dane dotyczące sesji

Temat sesji: Restrukturyzacja kredytobiorcy z perspektywy banku jako wierzyciela

Data: 06.09.2022

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×