Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na podstawie ustawy z dnia 01.03.2018 r. – co pracownik banku musi wiedzieć o ppp i ft i jak zastosować to w praktyce

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Osoby odpowiedzialne za ppp i ft w Banku, pracownicy nawiązujący relacje z klientami, pracownicy obsługi klientów, pracownicy udzielający kredytów, kasjerzy, osoby realizujące płatności.

Cel:

1. Uczestnicy nabędą umiejętności samodzielnego rozpoznawania procederu prania pieniędzy            i finansowania terroryzmu oraz sposobu rozwiązywania problemów z tym związanych.
2. Podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników w temacie ppp i ft co ułatwi realizację nałożonych na Bank obowiązków ustawowych.

Korzyści:

1. Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania Banku w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku Banku.
2. Obowiązki ustawowe nałożone na Bank będą pracownikom znane i prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących Bankiem przed zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń, który to brak również zagrożony jest karą finansową.
3. Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze.

Metodyka:

Szkolenie stacjonarne - wykład (teoria poparta przykładami).
09:00-15:00

Program:

1. Zagadnienia ogólne/definicje oraz jak odróżnić proceder prania pieniędzy od innych przestępstw bankowych.
2. Schemat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce i szczególna rola GIIF w tym schemacie.
3. Obowiązki Banku w świetle ustawy o ppp i ft , tj.:
1) Rozporządzenie 2015/847 - dlaczego musisz je znać;
2) powołanie osób odpowiedzialnych za ppp i ft w banku; wytyczne EBA w tym temacie;
3) ocena ryzyka instytucji obowiązanej - w jakim celu, kiedy, kto i w jakiej formie ją sporządza;
4) środki bezpieczeństwa finansowego:
· identyfikacja i weryfikacja klientów (przykłady);
· identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych (przykłady);
· identyfikacja PEP (przykłady) i prowadzenie jego rachunku;
· transakcja okazjonalna ponad 1000 euro - kiedy ją wykonasz, a kiedy nie (przykłady);
· ocena stosunku gospodarczego i jego monitorowanie (kto i jak przeprowadza monitoring okresowy);
· analiza transakcji (kto, kiedy, jak dokumentować wykonanie tego obowiązku, przykłady analiz);
· środki bezpieczeństwa uproszczone (czy warto je stosować) i wzmożone (musisz stosować);
5) przechowywanie dokumentów związanych z ppp i ft;
6) procedura w Banku (obowiązki ustawowe, komunikaty GIIF i KNF, organizacja i struktura działania banku);
7) szkolenia pracownicze,
8) anonimowe zgłaszanie zdarzeń z obszaru ppp i ft,
9) przekazywanie i gromadzenie informacji, czyli raportowanie do GIIF;
10) zawiadomienia do GIIF - jak je polubić i realizować,
11) szczególne środki ograniczające w ustawie o ppp i ft i w ustawie sankcyjnej (sankcje wobec podmiotów i sankcje towarowe);
12) kontrole instytucji obowiązanych i kary nakładane w ich wyniku.

  • Miejsce szkolenia: Białobrzegi
  • Data rozpoczęcia: 16.10.2023
  • Data zakończenia: 16.10.2023
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 360.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub poczta) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na podstawie ustawy z dnia 01.03.2018 r. – co pracownik banku musi wiedzieć o ppp i ft i jak zastosować to w praktyce

Data: 16.10.2023

Miejsce szkolenia: Białobrzegi

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×